Akčný plán – návrh

Úlohou Akčného plánu NKIVS je pomenovanie takých aktivít a míľnikov ktorých realizácia bude mať najväčší dopad na ciele. Z tohto dôvodu je nutné ich priorizovať tak,  aby obmedzené finančné a ľudské zdroje subjektov verejnej správy boli viazané účinne a efektívne

Spôsob priorizácie je realizovaný jednoduchou otázkou, ktorá overuje vplyv aktivít na dosiahnutie jednotlivých cieľov definovaných v NKIVS v štruktúre prioritných osí.

Priorizácia: Ak sa nič nezmení, ktoré aktivity alebo míľniky budú mať najväčší vplyv na dosiahnutie cieľov a ich merateľných ukazovateľov?

Aktivitou sa rozumie koordinované činnosti, ktoré sledujú rovnaký, alebo podobný cieľ. Činnosti sú realizované jedným, alebo viacerými organizáciami verejnej moci napríklad formou projektov. Aktivita má stanovené obdobie, počas ktorého by mala prebiehať realizačná a dokončovacia fáza projektov.

Míľnikom sa rozumejú zásadné výsledky, ktoré výrazne menia prostredie informačných technológií verejnej správy, alebo umožňujú začatie ďalších aktivít. Majú dopad na väčšinu cieľovej skupiny, či už ide o subjekty verejnej správy, alebo občanov a podnikateľov. Akčný plán stanovuje termíny míľnikom, do ktorých má byť určitá úloha realizovaná, alebo od ktorého je určité riešenie dostupné či už pre OVM, alebo používateľov.

Projektové míľniky predstavujú konkrétne výstupy a výsledky prevažne spoločných modulov, alebo systémov ktoré tvoria centrálnu architektúru. Organizačné míľniky majú podobne dopad na väčšinu cieľovej skupiny, avšak nejde o budovanie IT aktív, ale o zavádzanie pravidiel, postupov a legislatívy.

V Akčnom pláne sú aktivity a míľniky označované nasledovným spôsobom: číslo prioritnej osi, číslo cieľa, poradie, písmenom “a” pre aktivity a písmenom “m” pre míľnik

Prioritná os 1: Lepšie služby

Jednoduché vyhľadávanie a jasná navigácia je len začiatok. Moderný e-Government vníma životné udalosti celistvo, poskytuje služby ako logický sled pokrývajúci danú životnú udalosť, nekúskuje ich podľa kompetencií ústredných orgánov štátnej správy alebo samosprávy. Vybavovaním služieb spojených s udalosťou teda prechádza občan plynule. Je to jeho zákaznícka cesta. Vytvára sa dobrá používateľská skúsenosť, ktorá je spojená s pocitom istoty (t.j. používateľ vníma navigáciu ako adekvátnu pre správne rozhodnutia v procese, teda vie, že robí správne kroky) a kontroly (t.j. používateľ  vníma, že má proces pod kontrolou a on rozhoduje o svojej interakcii a o poskytnutých údajoch a ich následnom spracovaní). Služby sú poskytované proaktívne, teda ak verejná správa získa vedomosť o situácii, ktorá často môže viesť k využitiu elektronických služieb alebo priamo o povinnosti občana alebo podnikateľa zrealizovať ďalšie úkony, bude takáto služba verejnou správou občanovi alebo podnikateľovi proaktívne ponúknutá. Pre služby sa pravidelne zbiera spätná väzba a je zabezpečovaný kontinuálny rozvoj služieb na základe spätnej väzby od používateľov. Aktivity 1.4.1. a 1.4.6 prispievajú k cieľom Digitálneho kompasu 2030: Aspoň 80 % občanov Únie bude využívať riešenie elektronickej identifikácie

Cieľ 1.1: Zvýšiť podiel elektronickej komunikácie s verejnou správou

Merateľný ukazovateľ: Pokles listinných doručení zaslaných v rámci verejnej správy poštou

Súčasná hodnota: 3 887 509 (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 2 500 000

Metóda výpočtu
Ide o počet rozhodnutí a úradných zásielok, ktoré subjekty VS zašlú adresátovi prostredníctvom Slovenskej pošty za určité obdobie. Budúca hodnota predstavuje počet rozhodnutí a úradných zásielok zaslaných adresátom listinne za rok 2026. V rámci odpočtu sú údaje posielané dvakrát ročne, na základe požiadavky MIRRI SR.  Zámerom je znižovať celkový počet listinných doručení, s cieľom zvyšovať počet posielaných rozhodnutí elektronicky, t. j. prostredníctvom elektronických schránok. V rámci odpočtu sú započítané rozhodnutia a úradné zásielky subjektov VS z kapitoly 3

Zdroj údajov: Slovenská pošta, Frekvencia merania: 2 krát ročne, Merná jednotka: kus

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu elektronických podaní na celkovom počte podaní

Súčasná hodnota: 0 %

Plánovaná hodnota: 65 %

Metóda výpočtu
Výpočet ukazovateľa pozostáva z počtu elektronických podaní sledovaných služieb v pomere k celkovému počtu podaní za sledované služby VS. Elektronickým podaním sa rozumie také podanie (žiadosť), ktoré je možné podať elektronicky prostredníctvom formulára, elektronicky podpísať a odoslať. Celkový počet podaní v sledovaných službách VS obsahuje všetky podania bez ohľadu na spôsob podania (kanál). Zoznam týchto služieb je uvedený v kapitole 3. Zber údajov bude vykonávaný na vybranej vzorke elektronických služieb, dokým zber údajov nebude automatizovaný

zdroj údajov: MetaIS, Frekvencia merania: raz ročne, Merná jednotka: percento

1.1.1 Podpora zvyšovania služieb verejnej správy na úroveň elektronizácie 4

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7, Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 1.1 Online availability citizen life events

1.1.2 Integrácia agendových systémov OVM na systém Centrálneho úradného doručovania

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Štátny rozpočet
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 3.4 Digital Post

1.1.3 Implementácia zjednodušenia a efektívneho využívania služieb centrálnych modulov a blokov pre malé OVM

Míľnik MIRRI Q4 2024
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 3.4 Digital Post

1.1.4 Nasadenie centrálneho registra rozhodnutí

Míľnik MIRRI: Q4 2023
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 3.2 eDocuments
Projekt: https://data.gov.sk/id/egov/project/648

Cieľ 1.2: Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu vyriešených podnetov na zlepšenie od osôb a VS v sledovaných službách

Súčasná hodnota: 0 %

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
de o pomer vyriešených podnetov podaných na zlepšenie v porovnaní s celkovým počtom evidovaných podnetov na zlepšenie v sledovaných službách. Zdrojom údajov je portál lepsiesluzby.sk od slovensko.digital, ktorý eviduje podnety pre elektronické služby. Podnetom sa rozumie nahlásenie poruchy, problému, pripomienky alebo námetu k zlepšeniu elektronických služieb štátu. Stav podnetu je evidovaný ako „V riešení“, „Uzatvorený“ alebo „Vyriešený“. Podnet sa zaeviduje a zodpovedný subjekt sa ním začne zaoberať. Zoznam zadaných podnetov je dostupný na portáli https://lepsiesluzby.sk/jira/secure/Dashboard.jspa?selectPageId=10100. Zoznam sledovaných služieb je uvedený tu

Zdroj údajov: lepsiesluzby.sk, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

Merateľný ukazovateľ: Nárast úrovne spokojnosti so sledovanými službami

Súčasná hodnota: 69,8 %

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
Percento celkovej spokojnosti sledovaných služieb hodnotených v rámci Merania indikátorov rozvoja a spokojnosti. Hodnotené služby (celkom 17 sledovaných služieb v roku 2021) v rámci ktorých bola hodnotená celková spokojnosť s riešením úradných záležitosti cez internet pre tých respondentov, ktorí za posledných šesť mesiacov využili elektronickú službu štátu aspoň na úrovni vyhľadávania informácie na web stránke úradu / inštitúcie. Percento spokojnosti je počítané ako podiel počtu respondentov, ktorí vyjadrili svoj názor na spokojnosť s riešením úradných záležitostí cez internet s hodnotením ako „Veľmi spokojný/á“ a „Skôr spokojný/á“ na celkovom počte respondentov. Prieskum je realizovaný externe raz ročne v spolupráci s Behaviorálnou kanceláriou MIRRI SR (BRISK). 

Zdroj údajov: Prieskum spokojnosti BRISK – Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

1.2.1 Zavedenie informačného systému pre zber a vyhodnocovania spätnej väzby k elektronickým službám

Míľník MIRRI Q4 2023
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 1.3 User support.
Projekt: https://data.gov.sk/id/egov/project/307

1.2.2 Podpora implementácie vyhodnocovania a zapracovania spätnej väzby a spokojnosti od občana a podnikateľa

Aktivita Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 1.3 User support

1.2.3 Implementácia IDSK v grafických rozhraniach webov a služieb

Aktivita Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie DESI: Digital public services, e-Government users

1.2.4 Podpora nástrojov pre zavedenie orientácie na používateľa (CRM)

Aktivita Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B

Cieľ 1.3: Znížiť interakcie osôb a zložitosť pri používaní služieb verejnej správy

Merateľný ukazovateľ: Pokles počtu interakcií, ktoré sú vyžadované sledovaných službách

Súčasná hodnota: 63,7 %

Plánovaná hodnota: 30%

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu je sledovaný počet interakcií, ktoré sú potrebné vyplniť v žiadosti o danú službu. Interakciou sa rozumie celkový počet polí, ktoré je žiadateľ vo formulári žiadosti povinný vyplniť (atribút). Výpočet atribútov sledovaných služieb bude prebiehať internými zamestnancami MIRRI SR, ktorí disponujú elektronickým občianskym preukazom s čipom. Títo zamestnanci simulovane vyplnia žiadosť sledovaných služieb a v poslednom kroku žiadosť neodošlú, resp. nepodpíšu kvalifikovaným elektronickým podpisom. Osobitný výpočet počtu atribútov bude realizovaný pri prihlásení sa na portál ÚPVS a pri podpisovaní dokumentov. Proces prihlasovania a podpisovania je rovnaký pre všetky elektronické služby. Údaje budú zbierané raz ročne. Cieľom je znižovať počet polí (atribútov), ktoré je občan povinný vyplniť pri použití elektronickej služby. Sledované služby sú TU

Zdroj údajov: Zber údajov MIRRI SR (interne), Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu podaní sledovaných proaktívnych elektronických službách

Súčasná hodnota: 0 %

Plánovaná hodnota: 65 %

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu sú sledované všetky proaktívne elektronické služby v rámci sledovaných služieb. Výpočet pozostáva z celkového počtu podaní sledovaných proaktívnych služieb v pomere k celkovému počtu podaní sledovaných služieb. Proaktívnou službou sa rozumie služba s úrovňou elektronizácie 5 a je vybavená bez toho, aby o danú službu občan požiadal. Štát disponuje informáciami o vzniku životných situácií občanov. V prípade, ak taká situácia nastane, štát proaktívne zašle podnet občanovi (push notifikácia), ktorý kontrolou údajov v predvyplnenom formulári potvrdí správnosť údajov a klikom predmetnú žiadosť odošle. Predmetné služby je možné podať aj prostredníctvom mobilných zariadení, cez tzv. mobilné ID.

Zdroj údajov: ÚPVS, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

1.3.1 Integrácia systémov OVM na centrálne služby prihlasovania a podpisovania ÚPVS

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7, Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 3.1 eID

1.3.2 Podpora vzniku proaktívnych elektronických služieb

Aktivita OVM Q1 2024 až Q4 2026
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie DESI: Digital public services, DESI: e-Government users

1.3.3 Podpora tvorby používateľských máp, používateľských príbehov, mockup, informačnej architektúry a prototypov pri budovaní životných situácií

Aktivita OVM Q4 2023 až Q1 2024
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 2.3 Transparency of service design

1.3.4 Nasadenie centrálnych služieb evidencie a notifikácie o stave podania

Míľnik MIRRI Q4 2024
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 2.1 Transparency of service delivery

1.3.5 Výmena formulárov za nové inteligentné elektronické služby

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie DESI: Digital public services, DESI: e-Government users

Cieľ 1.4: Zjednodušiť prístup k elektronickým službám vo forme komplexných životných situácií verejnej správy

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu podaní sledovaných elektronických služieb, ktoré boli vybavené z mobilu alebo asistovane

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
Ide o celkový počet sledovaných elektronických služieb, ktoré boli vybavené z mobilu alebo asistovane v pomere k celkovému počtu podaní elektronických sledovaných služieb. Monitorované budú sledované služby, v rámci ktorých sa bude sledovať, akým spôsobom bola elektronická služba vybavená (napr. mobilom, PC, osobne). Asistovane znamená s pomocou úradníka, za pomoci ktorého občan vybaví službu elektronicky (obdobne vytvorením IOM pracovísk na obecných alebo mestských úradoch). Vo výpočte ukazovateľa bude počet služieb vybavených len cez mobilné zariadenie alebo asistovane v pomere k celkovému počtu danej služby bez ohľadu na spôsob vybavenia. Sledované budú vybrané elektronické služby, ktoré sú uvedené TU

Zdroj údajov: ÚPVS, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

Merateľný ukazovateľ: Nárast počtu komplexných životných situácií (z atomických na bezproblémové zreťazené)

Súčasná hodnota: 0 (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 16

Metóda výpočtu
Sledované sú prioritné životné situácie (16), v rámci ktorých budú zahrnuté všetky služby, ktoré bude možné vykonávať elektronicky. Jednotlivé služby budú vzájomné previazané, čím vnikne komplexná životná situácia vykonávaná plne elektronicky.

Zdroj údajov: Monitorovacie správy Plánu obnovy a odolnosti, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: počet

1.4.1 Nasadenie overenia identity v mobilnej aplikácií bez použitia BOK/PIN

Míľnik MIRRI Q1 2024
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7, Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 3.1 eID

1.4.2 Podpora responzívneho dizajnu elektronických služieb

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7, Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 1.2 Mobile friendliness

1.4.3 Vytvorenie agilných tímov zlepšujúcich životné situácie

Aktivita OVM Q4 2023
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark:2.3 Transparency of service design

1.4.4 Nasadenie návodov pre životné situácie

Míľnik MIRRI Q4 2023
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 2.1 Transparency of service delivery
Projekt: https://data.gov.sk/id/egov/project/307

1.4.5 Vypracovanie koncepcie asistovaných služieb

Míľnik MIRRI Q4 2023
Financovanie: Nástroj technickej podpory (Technical Support Instrument)
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark:

1.4.6 Nasadenie podpisu elektronických služieb v mobile

Míľnik MIRRI Q4 2024
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 1.2 Mobile friendliness

1.4.7 Nasadenie nových a modernizovaných služieb platformy pre životné situácie – spoločné moduly

Míľnik MIRRI Q4 2024
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 2.1. Transparency of service delivery

Prioritná os 2: Digitálna a dátová transformácia

IT sú racionálne zjednotené a integrované v rámci celej verejnej správy. Centralizáciou sa predchádza zbytočnému zdvojovaniu a model prevádzkovania je jednotný. Nová generácia informačných systémov založená na natívne cloudovej architektúre umožňuje zdieľanie údajov namiesto ich zasielania. Vysoká miera automatizácie procesov znižuje náklady na poskytovanie služieb a zvyšuje sa ich kvalita. Užívatelia pracujú v prostrediach informačných systémov, ktoré im uľahčujú́ a zrýchľujú plnenie ich úloh. Legislatívne prostredie umožňuje digitálne fungovanie úradov odviazané od papierového sveta. Zamestnanci štátnej a verejnej správy sa priebežne vzdelávajú a ovládajú IT systémy, vedia fundovane poradiť občanovi a podnikateľovi a zodpovedne spracovať jeho požiadavky. Vedúci pracovnici rozumejú princípom digitálnej transformácie, ekonomike prevádzky IT a organizácií z procesného hľadiska

Cieľ 2.1: Odstrániť bariéry digitálnej transformácie verejnej správy

Merateľný ukazovateľ: Nárast počtu úsekov VS, v ktorých bola realizovaná digitálna transformácia

Súčasná hodnota: 0 (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 42

Metóda výpočtu
Ide o úseky VS publikované v MetaIS, v ktorých bola realizovaná digitálna transformácia. Digitálnou transformáciou alebo digitalizáciou sa rozumie proces realizovaný projektom, v rámci ktorého prebehne optimalizácia, automatizácia služieb VS, využitie cloudových služieb alebo dátová intervencia administratívnych postupov. Číselník úsekov VS je zverejnený v MetaIS,7) kde je evidovaných 228 úsekov VS. Do celkového počtu úsekov VS, v ktorých bola realizovaná digitálna transformácia budú započítané tie úseky, v rámci ktorých došlo k aspoň jednému procesu digitalizácie v rámci realizovaného projektu, a to v čase, keď je projekt ukončený. Evidencia projektov, vrátane dokumentov je vedená v MetaIS

Zdroj údajov: MetaIS, Frekvencia údajov: 4 krát ročne, Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu zamestnancov sledovaných subjektov VS, ktorí pracujú v digitálnom úrade

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 60 %

Metóda výpočtu
Digitálnym úradom sa v zmysle odpočtu ukazovateľa rozumie taký subjekt VS, v rámci ktorého komunikujú úradníci dovnútra aj navonok prioritne elektronicky. To znamená, že úradníci komunikujú navzájom elektronicky, prostredníctvom svojich interných informačných systémov. Minimálnou požiadavkou digitálneho úradu je výkon základnej finančnej kontroly plne elektronicky. Navonok bude prebiehať komunikácia úradu s verejnosťou a ostatnými subjektmi VS prioritne elektronicky, t. j. prijímajú elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií a úradné rozhodnutia posielajú týmto osobám alebo subjektom prioritne elektronicky, t. j. cez elektronickú schránku (úroveň digitalizácie 4 (elektronické formuláre) a 5 (proaktívne zo strany štátu). Podmienkou je, že všetky služby subjektu VS je možné vybaviť elektronicky. Výpočet budúcej hodnoty pozostáva z podielu zamestnancov sledovaných subjektov VS, ktorí pracujú v digitálnom úrade na celkovom počte zamestnancov sledovaných subjektov VS. Sledované subjekty VS sú TU

Zdroj údajov: Zber údajov MIRRI SR, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

2.1.1 Využívanie big data a open data pri rozhodovaní vo verejnej správe

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B

2.1.2 Nasadenie konsolidovanej analytickej vrstvy vo verejnej správe

Míľnik MIRRI Q4 2023
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7

2.1.3 Podpora zavádzania optimalizovaných procesov, automatizácie krokov a rozhodnutí

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 2

2.1.4 Odstraňovanie miestnej príslušnosti pri poskytovaní služieb verejnej správy

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 2.

2.1.5 Podpora zavádzania jednotného digitálneho pracovného prostredia úradníka, vrátane systematickej obnovy pracovných staníc a jednotného prihlásenia

Aktivita OVM Q2 2024 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 2, Štátny rozpočet

2.1.6 Náhrada zastaralých a uzavretých informačných systémov s nákladnou prevádzkou za otvorené, integrované informačné systémy

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 2.

2.1.7 Zvyšovanie vyspelosti verejnej správy v oblasti riadenia enterprise architektúry verejnej správy

Míľnik MIRRI Q2 2024
Financovanie: Štátny rozpočet

Cieľ 2.2: Zefektívniť implementáciu služieb využívaním cloud natívnych služieb

Merateľný ukazovateľ: Nárast počtu nasadených SaaS riešení v sledovaných subjektoch VS

Súčasná hodnota: 0 (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 40

Metóda výpočtu
Software as a Service riešením, v súvislosti s vládnym cloudom, znamená poskytovanie služieb vládneho cloudu len v takej kapacite, ktorá je reálne potrebná (princíp „pay per use“ alebo „pay as you go“). Ide o efektívny spôsob využívania služieb oproti súčasnému IaaS vládneho cloudu, ktorý požíva VS. Pri návrhu systémov sa kvôli vyššej efektivite budú používať už existujúce SaaS bloky a služby. Odpočet ukazovateľa pozostáva z počtu sledovaných subjektov VS, v rámci ktorých sú nasadené SaaS riešenia. V prípade, ak je v rámci jedného subjektu VS nasadených viac SaaS riešení, započítava sa osobitne každé riešenie za daný subjekt. Zdrojom údajov je MetaIS, v časti ISVS a jednotlivé informačné systémy sledovaných subjektov VS. Sledované subjekty VS sú TU

Zdroj údajov: MetaIS, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu systémov sledovaných subjektov VS, ktoré sú prevádzkované na CLOUD technológii

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 60 %

Metóda výpočtu
Cieľom CLOUD technológie je zabezpečiť efektívnosť implementácie služieb, prípadne systémov. Do odpočtu budú započítané také systémy subjektov VS, ktoré svoje IT výdavky účtujú aj na podpoložke 636006 (jednorazové alebo pravidelné úhrady za cloudové služby IaaS – infraštruktúra ako služba) a/alebo 636007 (úhrady za cloudové služby PaaS – platforma ako služba, SaaS (softvér ako služba). V rámci odpočtu ukazovateľa sa sledujú všetky informačné systémy tých subjektov VS, ktoré sú definované v kapitole 3. Výpočet hodnoty ukazovateľa pozostáva z pomeru počtu systémov sledovaných subjektov VS, ktoré sú prevádzkované na CLOUD technológii na celkovom počte systémov sledovaných subjektoch VS.  Zdrojom údajov je MetaIS, v časti ISVS a jednotlivé informačné systémy sledovaných subjektov VS. 

Zdroj údajov: MetaIS, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

2.2.1 Zavedenie cenníka privátnej časti vládneho cloudu

Míľnik MIRRI Q2 2024
Financovanie: Štátny rozpočet

2.2.2 Spustenie nového modelu vládneho cloudu

Míľnik MIRRI Q2 2024
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 2.
Projekt: https://data.gov.sk/id/egov/project/1928

2.2.3 Zavádzanie hybridného modelu vládneho cloudu

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 2.

2.2.4 Obmedzenie budovania nových ISVS na vlastnom HW

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Štátny rozpočet

2.2.5 Podpora implementácie SaaS vo verejnej správe

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 2.

2.2.6 Centralizácia ľudských zdrojov a znalostí cloudových riešení

Míľnik MIRRI Q2 2024
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 2.

2.2.7 Migrácia systémov do vládneho cloudu

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 2.

2.2.8 Vytvorenie podmienok pre zvyšovanie rozsahu a úrovne služieb vo vládnom cloude

Míľnik MIRRI Q1 2024
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 2.
Projekt: https://data.gov.sk/id/egov/project/1948

Cieľ 2.3: Zvýšiť otvorenosť a transparentnosť údajov verejnej správy

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu sledovaných subjektov VS, ktoré zverejňujú publikačné minimum otvorených údajov na data.gov.sk

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
Do odpočtu sú započítané sledované subjekty VS, ktoré zverejňujú publikačné minimum otvorených údajov v pomere k celkovému počtu sledovaných subjektov VS. Publikačným minimom štátnej správy8) sa rozumie zverejnenie 35 definovaných datasetov. Hodnota ukazovateľa sa započíta vtedy, ak subjekt VS publikuje všetkých 35 definovaných datasetov. 

Zdroj údajov: data.gov.sk, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu sledovaných elektronických služieb, ktoré publikujú open api cez API GW

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
Ide o počet sledovaných koncových služieb, ktoré publikujú open api cez verejnú integračnú platformu (API Gateway) v pomere k celkovému počtu sledovaných elektronických služieb. Povinnosť vytvoriť verejne dostupné aplikačné rozhranie na vytvorenie a podanie elektronického podania automatizovaným spôsobom, a to pre všetky prípady, v ktorých umožňujú vytvorenie a podanie elektronického podania prostredníctvom používateľského rozhrania vyplýva zo zákona 305/2013 Z. z. o e-Governmente, § 25, ods. 7.9) Služby, ktoré sa budú sledovať sú zverejnené v kapitole 3. Odpočet bude pozostávať z porovnania koncových sledovaných služieb v MetaIS a údajov o koncových službách z IS CAMP. 

Zdroj údajov: MetaIS, IS CAMP, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

2.3.1 Nasadenie nového centrálneho prístupového portálu k otvoreným údajom data.gov.sk 2.0

Míľnik MIRRI Q4 2023
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7
Prepojenie na hodnotenie DESI: Digital public services, DESI: Open data
Projekt: https://data.gov.sk/id/egov/project/329

2.3.2 Nasadenie Centrálnej API manažment platformy a spustenie API GW kancelárie

Míľnik MIRRI Q4 2023
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7
Prepojenie na hodnotenie DESI: Digital public services, DESI: Open data
Projekt: https://data.gov.sk/id/egov/project/514

2.3.3 Podpora budovania API a open API pre strojový prístup k elektronickým službám

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B
Prepojenie na hodnotenie DESI: Digital public services, DESI: Open data

2.3.4 Podpora zavádzania strojového publikovania otvorených údajov

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B
Prepojenie na hodnotenie DESI: Digital public services, DESI: Open data

Cieľ 2.4: Dobudovať digitálne prostredie založené na zdieľaní údajov vo verejnej správe

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu sledovaných služieb, ktoré stotožňujú vstupujúce údaje s referenčnými

Súčasná hodnota: 18,2 % (2022)

Plánovaná hodnota: 60 %

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu ukazovateľa budú započítané tie sledované služby, v rámci ktorých sa synchrónne doplnia alebo overia dáta z referenčných registrov. Ide o podiel elektronických služieb, pri ktorých sa automaticky doplnia alebo overia údaje z referenčných registrov na vstupe z celkového počtu sledovaných elektronických služieb. Odpočet bude zameraný na sledované služby definované TU

Zdroj údajov: zber údajov MIRRI SR (interne), Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

Merateľný ukazovateľ: Nárast úrovne kvality údajov registrov, ktoré poskytujú referenčné údaje

Súčasná hodnota: 1

Plánovaná hodnota: 3

Metóda výpočtu
Úroveň kvality údajov vo verejnej správe je meraná prostredníctvom parametrov dátovej kvality vo VS, ktorými sú presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, unikátnosť, referenčná integrita, strojová spracovateľnosť, konzistentnosť, správnosť a vzájomná validácia údajov naprieč registrom. Sú definované 3 úrovne merania kvality údajov. 1. najnižšia úroveň nespĺňa žiadne, prípadne len niektoré z definovaných parametrov. 2. stredná úroveň spĺňa vnútornú kvalitu údajov v registri, t.j. presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, unikátnosť, referenčná integrita, strojová spracovateľnosť, konzistentnosť, správnosť. 3. úroveň obsahuje všetky definované parametre kvality údajov, t.j. kvalitu údajov v rámci registra, ako aj navonok, t.j. referenčné registre sú medzi sebou zvalidované. 

Zdroj údajov: Dátová kancelária MIRRI SR, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: úroveň kvality

2.4.1 Podpora merania a zvyšovania kvality údajov v referenčných registroch verejnej správy

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 3.3 Authentic sources

2.4.2 Podpora konzumovania a poskytovania údajov modulu dátovej integrácie

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 3.3 Authentic sources

2.4.3 Zavádzanie strojového evidovania údajov a evidovania mojich údajov vo verejnej správe

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 2.2 Transparency of personal data

2.4.4 Zavedenie zákona o údajoch a podmienok pre úpravu údajov ex-offo

Míľnik MIRRI Q4 2024
Financovanie: Štátny rozpočet
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 3.3 Authentic sources

2.4.5 Spustenie centrálneho komponentu "moje údaje"

Míľnik MIRRI Q4 2023
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 2.2 Transparency of personal data
Projekt: https://data.gov.sk/id/egov/project/346

Prioritná os 3: Efektívne IT

Efektívne IT zvyšuje hodnotu systémov a služieb, ktoré poskytuje. IT zdroje sa využívajú tak, aby klesali náklady na prevádzku informačných systémov a nové projekty sú obstarávané v menšom rozsahu, čo v končenom dôsledku znižuje budúce náklady na prevádzku a koncentruje finančné a personálne zdroje na dosiahnutie zmysluplného návratného modelu. Verejná správa buduje a udržiava profesionálne tímy IT odborníkov, ktoré́ navrhujú informačné systémy, kontrolujú ich dodanie a koordinujú prevádzku a ďalší rozvoj.

Cieľ 3.1: Zvýšiť úžitkovú hodnotu informačných systémov verejnej správy počas ich životného cyklu

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu sledovaných systémov, ktoré generujú vyššiu hodnotu ako náklady na prevádzku sledovaných systémov

Súčasná hodnota: 29,2 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu budú hodnotené ukazovatele definované v záverečnom účte kapitol za sledované systémy sledovaných subjektov VS. Započítaný bude ten IS, ktorý spĺňa obidve z nasledovných podmienok: 1. Plánovaná hodnota stanoveného ukazovateľa je definovaná ako číselná hodnota (kvantitatívny ukazovateľ), 2. podmienkou je naplnenie kvantitatívneho ukazovateľa v sledovanom období na úrovni minimálne 80 % z plánovanej hodnoty. Výpočet budúcej hodnoty ukazovateľa pozostáva z podielu sledovaných IS, ktoré spĺňajú uvedené podmienky v pomere k všetkým sledovaným systémom evidovaných v záverečnom účte. V prípade, ak IS má definovaných viac ukazovateľov, rozhodujúce je, aby aspoň jeden z týchto ukazovateľov bol kvantitatívneho charakteru a súčasne bol naplnený na min. 80 %. Zoznam sledovaných systémov a subjektov VS je definovaný TU

Zdroj údajov: MetaIS, RIS (MFSR), Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

Merateľný ukazovateľ: Pokles podielu štátnych zamestnancov vykonávajúcich najnáročnejšie činnosti zaradené do 1. až 6. platovej triedy

Súčasná hodnota: 64,3 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 50 %

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu ukazovateľa sa sleduje počet štátnych zamestnancov zaradených v platovej triede 1 – 6 (odborný referent, hlavný referent, radca, samostatný radca, odborný radca a hlavný radca) v pomere k celkovému počtu štátnych zamestnancov v SR za sledované obdobie. Jednotlivé platové triedy vychádzajú zo zákona o štátnej službe

Zdroj údajov: Úrad vlády SR, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

3.1.1 Obmedzenie slabých výsledkov v IT projektoch zavedením povinnosti monitorovania a hodnotenia návratnosti po ukončení projektu

Míľnik MIRRI 2023
Financovanie: Štátny rozpočet

3.1.2 Obmedzenie podpory projektov bez interných kapacít schopných pripraviť a riadiť IT projekt

Aktivita OVM Q1 2024 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1 a investícia 2

3.1.3 Publikovanie referenčného kompetenčného modelu ľudských zdrojov v IT verejnej správy

Míľnik MIRRI Q4 2023
Financovanie: Štátny rozpočet

3.1.4 Podpora zavádzania spoločných obecných úradov pre oblasť prevádzky a rozvoja IT

Aktivita OVM Q1 2024 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B

3.1.5 Podpora postupov preferujúcich dialóg vo verejnej správe, kvalitatívne kritéria a alternatívne riešenia

Aktivita OVM Q1 2024 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 2.3 Transparency of service design

Cieľ 3.2: Skrátiť čas na prípravu a doručenie služieb a výsledkov informačných systémov verejnej správy

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu sledovaných projektov, v ktorých trvanie prípravy, obstarávania a vývoja systémov je do 24 mesiacov

Súčasná hodnota: 0 %

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu ukazovateľa sa sleduje celková doba realizácie sledovaných projektov od prípravy až po ich ukončenie. Táto doba je stanovená na 24 mesiacov, ktoré začínajú dátumom prípravy, t.j. zaevidovanie projektu do MetaIS. Ukončenie sledovania požadovanej lehoty je ohraničené dokončovacou fázou projektu. Výpočet pozostáva z počtu projektov, ktorých doba prípravy, obstarávania a vývoja systémov je do 24 mesiacov v pomere k celkovému počtu sledovaných projektov. 

Zdroj údajov: MetaIS, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu nových projektov a častí projektov nad 1M EUR, ktoré sú budované inkrementálne

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 70 %

Metóda výpočtu
Odpočet sa týka veľkých projektov, prípadne zmenových požiadaviek, ktorých celková hodnota je nad 1 milión eur a boli schválené po 1.1.2022. Inkrementom projektu sa rozumie časť projektu, ktorá je dodávaná samostatne, t. j. čiastkovo v zmysle Vyhlášky o riadení projektov.12) Evidencia projektov je vedená v MetaIS. Výpočet pozostáva z podielu počtu nových projektov, ktoré sú realizované inkrementálne na celkovom počte sledovaných projektov. 

Zdroj údajov: MetaIS, Frekvencia údajov: 4 krát ročne, Merná jednotka: percentá

3.2.1 Zavedenie agilného riadenia projektov do legislatívy

Míľnik MIRRI Q4 2023
Financovanie: Štátny rozpočet
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 2.3 Transparency of service design

3.2.2 Nasadenie centrálnej platformy pre IT zdroje po vzore digital market place v UK

Míľnik MIRRI Q1 2024
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 2

3.2.3 Publikovanie otvoreného zdrojového kódu pod otvorenou licenciou

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1 a investícia 2, Štátny rozpočet, Operačný program Integrovaná Infraštruktúra, prioritná os 7.
Prepojenie na hodnotenie eGOV benchmark: 2.3 Transparency of service design

3.2.4 Podpora zavádzania verejného obstarávania inkrementov

Aktivita OVM Q1 2024 až Q4 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 1 a investícia 2, Štátny rozpočet, Operačný program Integrovaná Infraštruktúra, prioritná os 7.

Cieľ 3.3: Optimalizovať náklady verejnej správy

Merateľný ukazovateľ: Kumulatívne množstvo ušetrených výdavkov VS oproti alternatíve AS IS

Súčasná hodnota: 0 EUR

Plánovaná hodnota: 91,2 mil. EUR

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu budú sledované všetky projekty evidované v MetaIS schválené po 1.1.2022. Výpočet bude pozostávať zo súčtu identifikovaných úspor v analýze nákladov a prínosov (CBA). Súčet úspor predstavuje pozitívny rozdiel výdavkov (nákladov) medzi alternatívami TO BE (budúci stav) a AS IS (aktuálny stav).  

Zdroj údajov: MetaIS, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: EUR

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu sledovaných informačných systémov, ktorých náklady na transakciu sú nad priemerom nákladov na transakciu a podanie sledovaných informačných systémov

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu sa sleduje náklad na podanie a náklad na transakciu. V prípade transakcie ide o počet bez elektronických podaní, tzv. backendové služby, ktoré používa úradník, tzv. G2E služba. V prípade podania ide o elektronické služby IS občana alebo podnikateľa, tzv. G2C/G2B. Odpočet pozostáva z prepočtu prevádzkových nákladov na 1 podanie, resp. transakciu, t.j. ročné prevádzkové náklady na ISVS v pomere k súčtu podaní všetkými kanálmi služieb ISVS. Údaje týkajúce sa prevádzkových nákladov na systém sú evidované v Rozpočtovom informačnom systéme (RIS). Počet podaní na systém je evidovaný po systémoch a službách v MetaIS. Sledované IS a služby ISVS sú uvedené TU

Zdroj údajov: MetaIS, RIS (MFSR), Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

3.3.1 Vyhlásené centrálne obstarávanie HW produktov a podpory

Míľnik MIRRI Q3 2024
Financovanie: Štátny rozpočet

3.3.2 Nahradenie systémov kde sa nedarí, alebo neoplatí odstrániť vendor-lock

Aktivita OVM Q2 2024 až 24 2026
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B, Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 2

3.3.3 Štandardizácia životného cyklu prevádzky informačných systémov verejnej správy v legislatíve

Míľnik MIRRI 3Q 2024
Financovanie: Štátny rozpočet

Prioritná os 4: Kybernetická a informačná bezpečnosť

Kybernetická a informačná bezpečnosť je nutným predpokladom  fungovania IKT s cieľom poskytovať bezpečné digitálne verejné služby. Rastie preto potreba odborného a kvalifikovaného personálu na oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti na centrálnej i lokálnej úrovni vrátane nutnosti systematického a plošného vzdelávania personálu. Víziou strategickej priority je systematický prístup k zavadzaniu a ochrane digitálnych služieb, teda posun od ad- hoc riešení́ k systematickej riadenej činnosti. Výsledkom je dôvera občanov, ktorá sa prejaví prirodzeným využívaním digitálnych služieb verejnej správy v kontexte intenzívnej podpory vzájomnej spolupráce, od ktorej závisí́ dostupnosť  informačných systémov, údajov a služieb v centralizovanej architektúre. Dôraz je kladený  najmä na ochranu  citlivých údajov, utajovaných skutočností, citlivých informácií podľa Zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie  (tzv. “ atómového zákona”) a Zákona č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre. Vzhľadom na to, že prioritná os 4: Kybernetická a informačná bezpečnosť má prierezový charakter, je nevyhnutné ju zohľadniť a zakomponovať vo všetkých aktivitách Akčného plánu NKIVS.

Cieľ 4.1: Zvýšenie schopnosti včasnej identifikácie kybernetických incidentov vo verejnej správe

Merateľný ukazovateľ: Nárast počtu subjektov VS so zabezpečeným náležitým monitoringom a dohľadom nad ich kybernetickou bezpečnosťou (SOC)

Súčasná hodnota: 0

Plánovaná hodnota: 10

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu budú sledované všetky projekty evidované v MetaIS schválené po 1.1.2022. Výpočet bude pozostávať zo súčtu identifikovaných úspor v analýze nákladov a prínosov (CBA). Súčet úspor predstavuje pozitívny rozdiel výdavkov (nákladov) medzi alternatívami TO BE (budúci stav) a AS IS (aktuálny stav).  

Zdroj údajov: Analýza stavu subjektov VS, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Celkových rozsah škôd spôsobených kybernetickými bezpečnostnými incidentmi a ich mitigácie na sledovaných subjektoch VS

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: maximálne 1 %

Metóda výpočtu
Podiel počtu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorých súčet priamych a nepriamych škôd prevýši 100 000 EUR za konkrétny kybernetický bezpečnostný incident ku počtu všetkých kybernetických bezpečnostných incidentov za kalendárny rok. Škoda za každý kybernetický bezpečnostný incident zvlášť bude vyčíslená ako priama a nepriama škoda.  

Zdroj údajov: SKB MIRRI SR, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: percentá

4.1.1 Vytvorenie systému včasného varovania (Early Warning System – EWS) a integrácia do 1.000 IT systémov VS

Míľnik MIRRI Q4 2023
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7

4.1.2 Budovanie bezpečnostných dohľadových centier (SOC)

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 6

4.1.3 Rozvoj nástroja na pravidelné vyhľadávanie a hodnotenie zraniteľnosti

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2026
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 6

Cieľ 4.2: Posilniť ľudské kapacity a vzdelávanie v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Merateľný ukazovateľ: Nárast počtu vyškolených manažérov kybernetickej a informačnej bezpečnosti v sektore VS

Súčasná hodnota: 0

Plánovaná hodnota: 83

Metóda výpočtu
Ide o celkový počet vyškolených manažérov KIB VS, ktorí úspešne absolvovali školenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Odpočet je v súlade s Plánom obnovy a odolnosti, v rámci ktorého budú realizované školenia externou formou, pričom proces verejného obstarávania školení bude realizovať MIRRI SR. Prvé školenia budú realizované v roku 2023.

Zdroj údajov: SKB MIRRI SR, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Posilnenie ľudských kapacít a vzdelávania v oblasti KIB z dôvodu spolupráce pri vzdelávaní a metodickej pomoci VS, pre zabezpečenie potrebných kapacít a zručností a vývoj nových bezpečnostných riešení

Súčasná hodnota: 0

Plánovaná hodnota: 60

Metóda výpočtu
Ide o počet školiteľov (lektorov), ktorí v rámci zlepšenia svojej kvalifikácie v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti absolvujú kurz alebo inú formu vzdelávania, ktorými si posilnia svoje vedomosti a zručnosti potrebné na vývoj nových bezpečnostných riešení. Školenia budú zabezpečovať kompetenčné centrá v SR

Zdroj údajov: Údaje kompetenčných centier, Frekvencia údajov: raz ročne, Merná jednotka: počet

4.2.1 Projekt OPII Výcvikové a školiace stredisko – vytvorenie školiaceho a výcvikového strediska pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS, vybavené potrebným IKT a spĺňajúce moderné štandardy pre špecializovaný výcvik v oblasti IB a KyB

Míľnik MIRRI Q4 2023
Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

4.2.2 Vypracovať jednotný metodický rámec pre implementáciu opatrení kybernetickej bezpečnosti podľa vyhlášky č. 179/2020 Z. z. #kybernetická bezpečnosť #začať

Aktivita OVM Q1 2024 až Q1 2025
Financovanie: Štátny rozpočet

4.2.3 Vytvoriť šablóny a vzory dokumentácie bezpečnosti informačných technológií verejnej správy, návodov, školiacich materiálov a tzv. best practises

Aktivita OVM Q4 2023 až Q4 2024
Financovanie: Program Slovensko, cieľ 1.2.1 aktivita B

4.2.4 Vytvoriť proces a príslušné nástroje na samohodnotenie úrovne implementovaných bezpečnostných opatrení kybernetickej bezpečnosti podľa vyhlášky č. 179/2020 Z.z.

Aktivita OVM Q1 2024 až Q4 2026
Financovanie: Štátny rozpočet

4.2.5 Zvyšovanie bezpečnostného povedomia pre pracovníkov verejnej správy v oblasti získavania odborných kompetencií a minimálnych vedomostných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti vrátane doplnkového vzdelávania špecialistov kybernetickej bezpečnosti

Aktivita OVM Q1 2024 až Q4 2026
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 6

4.2.6 Vytvoriť centrá excelentnosti pre kybernetickú bezpečnosť na vysokých školách v SR z dôvodu spolupráce pri výskume, vývoji a celoživotnom vzdelávaní v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre zabezpečenie potrebných kapacít a zručnosti a vývoji nových riešení

Aktivita OVM Q4 2024 až Q4 2026
Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, komponent 17, investícia 6