Akčný plán – návrh

Úlohou Akčného plánu NKIVS je pomenovanie takých aktivít a míľnikov ktorých realizácia bude mať najväčší dopad na ciele. Z tohto dôvodu je nutné ich priorizovať tak,  aby obmedzené finančné a ľudské zdroje subjektov verejnej správy boli viazané účinne a efektívne

Spôsob priorizácie je realizovaný jednoduchou otázkou, ktorá overuje vplyv aktivít na dosiahnutie jednotlivých cieľov definovaných v NKIVS v štruktúre prioritných osí.

Priorizácia: Ak sa nič nezmení, ktoré aktivity alebo míľniky budú mať najväčší vplyv na dosiahnutie cieľov a ich merateľných ukazovateľov?

Aktivitou sa rozumie koordinované činnosti, ktoré sledujú rovnaký, alebo podobný cieľ. Činnosti sú realizované jedným, alebo viacerými organizáciami verejnej moci napríklad formou projektov. Aktivita má stanovené obdobie, počas ktorého by mala prebiehať realizačná a dokončovacia fáza projektov.

Míľnikom sa rozumejú zásadné výsledky, ktoré výrazne menia prostredie informačných technológií verejnej správy, alebo umožňujú začatie ďalších aktivít. Majú dopad na väčšinu cieľovej skupiny, či už ide o subjekty verejnej správy, alebo občanov a podnikateľov. Akčný plán stanovuje termíny míľnikom, do ktorých má byť určitá úloha realizovaná, alebo od ktorého je určité riešenie dostupné či už pre OVM, alebo používateľov.

Projektové míľniky predstavujú konkrétne výstupy a výsledky prevažne spoločných modulov, alebo systémov ktoré tvoria centrálnu architektúru. Organizačné míľniky majú podobne dopad na väčšinu cieľovej skupiny, avšak nejde o budovanie IT aktív, ale o zavádzanie pravidiel, postupov a legislatívy.

V Akčnom pláne sú aktivity a míľniky označované nasledovným spôsobom: číslo prioritnej osi, číslo cieľa, poradie, písmenom “a” pre aktivity a písmenom “m” pre míľnik

Prioritná os 1: Lepšie služby

Jednoduché vyhľadávanie a jasná navigácia je len začiatok. Moderný e-Government vníma životné udalosti celistvo, poskytuje služby ako logický sled pokrývajúci danú životnú udalosť, nekúskuje ich podľa kompetencií ústredných orgánov štátnej správy alebo samosprávy. Vybavovaním služieb spojených s udalosťou teda prechádza občan plynule. Je to jeho zákaznícka cesta. Vytvára sa dobrá používateľská skúsenosť, ktorá je spojená s pocitom istoty (t.j. používateľ vníma navigáciu ako adekvátnu pre správne rozhodnutia v procese, teda vie, že robí správne kroky) a kontroly (t.j. používateľ  vníma, že má proces pod kontrolou a on rozhoduje o svojej interakcii a o poskytnutých údajoch a ich následnom spracovaní). Služby sú poskytované proaktívne, teda ak verejná správa získa vedomosť o situácii, ktorá často môže viesť k využitiu elektronických služieb alebo priamo o povinnosti občana alebo podnikateľa zrealizovať ďalšie úkony, bude takáto služba verejnou správou občanovi alebo podnikateľovi proaktívne ponúknutá. Pre služby sa pravidelne zbiera spätná väzba a je zabezpečovaný kontinuálny rozvoj služieb na základe spätnej väzby od používateľov. Aktivity 1.4.1. a 1.4.6 prispievajú k cieľom Digitálneho kompasu 2030: Aspoň 80 % občanov Únie bude využívať riešenie elektronickej identifikácie

Cieľ 1.1: Zvýšiť podiel elektronickej komunikácie s verejnou správou

Merateľný ukazovateľ: Pokles listinných doručení zaslaných v rámci verejnej správy poštou

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu elektronických podaní na celkovom počte podaní

Súčasná hodnota: 3 887 509 (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 2 500 000

Metóda výpočtu
Ide o počet rozhodnutí a úradných zásielok, ktoré subjekty VS zašlú adresátovi prostredníctvom Slovenskej pošty za určité obdobie. Budúca hodnota predstavuje počet rozhodnutí a úradných zásielok zaslaných adresátom listinne za rok 2026. V rámci odpočtu sú údaje posielané dvakrát ročne, na základe požiadavky MIRRI SR.  Zámerom je znižovať celkový počet listinných doručení, s cieľom zvyšovať počet posielaných rozhodnutí elektronicky, t. j. prostredníctvom elektronických schránok. V rámci odpočtu sú započítané rozhodnutia a úradné zásielky subjektov VS z kapitoly 3

Zdroj údajov: Slovenská pošta

Frekvencia merania: 2 krát ročne

Merná jednotka: kus

Súčasná hodnota: 0 %

Plánovaná hodnota: 65 %

Metóda výpočtu
Výpočet ukazovateľa pozostáva z počtu elektronických podaní sledovaných služieb v pomere k celkovému počtu podaní za sledované služby VS. Elektronickým podaním sa rozumie také podanie (žiadosť), ktoré je možné podať elektronicky prostredníctvom formulára, elektronicky podpísať a odoslať. Celkový počet podaní v sledovaných službách VS obsahuje všetky podania bez ohľadu na spôsob podania (kanál). Zoznam týchto služieb je uvedený v kapitole 3. Zber údajov bude vykonávaný na vybranej vzorke elektronických služieb, dokým zber údajov nebude automatizovaný

zdroj údajov: MetaIS

Frekvencia merania: raz ročne

Merná jednotka: percento


január 2022 až december 2023
1.1.1_a Podpora zvyšovania služieb verejnej správy na úroveň elektronizácie 4
december 2024
1.1.2_m Rozšírenie vecnej pôsobnosti zákona o eGOV a umožniť komunikáciu medzi FO/PO/FO navzájom a rozšíriť využívanie IT komponentov štátu
január 2022 až december 2023
1.1.3_a Integrácia agendových systémov OVM na systém Centrálneho úradného doručovania
január 2024 až máj 2026
1.1.4_a Implementácia zjednodušenia a efektívneho využívania služieb centrálnych modulov a blokov pre malé OVM
november 2023
1.1.5_m Nasadenie centrálneho registra rozhodnutí

Cieľ 1.2: Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu vyriešených podnetov na zlepšenie od osôb a VS v sledovaných službách

Súčasná hodnota: 0 %

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
de o pomer vyriešených podnetov podaných na zlepšenie v porovnaní s celkovým počtom evidovaných podnetov na zlepšenie v sledovaných službách. Zdrojom údajov je portál lepsiesluzby.sk od slovensko.digital, ktorý eviduje podnety pre elektronické služby. Podnetom sa rozumie nahlásenie poruchy, problému, pripomienky alebo námetu k zlepšeniu elektronických služieb štátu. Stav podnetu je evidovaný ako „V riešení“, „Uzatvorený“ alebo „Vyriešený“. Podnet sa zaeviduje a zodpovedný subjekt sa ním začne zaoberať. Zoznam zadaných podnetov je dostupný na portáli https://lepsiesluzby.sk/jira/secure/Dashboard.jspa?selectPageId=10100. Zoznam sledovaných služieb je uvedený tu

Zdroj údajov: lepsiesluzby.sk

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá

Merateľný ukazovateľ: Nárast úrovne spokojnosti so sledovanými službami

Súčasná hodnota: 69,8 %

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
Percento celkovej spokojnosti sledovaných služieb hodnotených v rámci Merania indikátorov rozvoja a spokojnosti. Hodnotené služby (celkom 17 sledovaných služieb v roku 2021) v rámci ktorých bola hodnotená celková spokojnosť s riešením úradných záležitosti cez internet pre tých respondentov, ktorí za posledných šesť mesiacov využili elektronickú službu štátu aspoň na úrovni vyhľadávania informácie na web stránke úradu / inštitúcie. Percento spokojnosti je počítané ako podiel počtu respondentov, ktorí vyjadrili svoj názor na spokojnosť s riešením úradných záležitostí cez internet s hodnotením ako „Veľmi spokojný/á“ a „Skôr spokojný/á“ na celkovom počte respondentov. Prieskum je realizovaný externe raz ročne v spolupráci s Behaviorálnou kanceláriou MIRRI SR (BRISK). 

Zdroj údajov: Prieskum spokojnosti BRISK – Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá


december 2023
1.2.1_m Zavedenie informačného systému pre zber a vyhodnocovania spätnej väzby k elektronickým službám
január 2022 až december 2023
1.2.2_a Podpora implementácie vyhodnocovania a zapracovania spätnej väzby a spokojnosti od občana a podnikateľa
január 2022 až december 2023
1.2.3_a Implementácia IDSK v grafických rozhraniach webov a služieb
jún 2024 až máj 2026
1.2.4_a Podpora nástrojov pre zavedenie orientácie na používateľa (CRM)

Cieľ 1.3: Znížiť interakcie osôb a zložitosť pri používaní služieb verejnej správy

Merateľný ukazovateľ: Pokles počtu interakcií, ktoré sú vyžadované sledovaných službách

Súčasná hodnota: 63,7 %

Plánovaná hodnota: 30%

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu je sledovaný počet interakcií, ktoré sú potrebné vyplniť v žiadosti o danú službu. Interakciou sa rozumie celkový počet polí, ktoré je žiadateľ vo formulári žiadosti povinný vyplniť (atribút). Výpočet atribútov sledovaných služieb bude prebiehať internými zamestnancami MIRRI SR, ktorí disponujú elektronickým občianskym preukazom s čipom. Títo zamestnanci simulovane vyplnia žiadosť sledovaných služieb a v poslednom kroku žiadosť neodošlú, resp. nepodpíšu kvalifikovaným elektronickým podpisom. Osobitný výpočet počtu atribútov bude realizovaný pri prihlásení sa na portál ÚPVS a pri podpisovaní dokumentov. Proces prihlasovania a podpisovania je rovnaký pre všetky elektronické služby. Údaje budú zbierané raz ročne. Cieľom je znižovať počet polí (atribútov), ktoré je občan povinný vyplniť pri použití elektronickej služby. Sledované služby sú TU

Zdroj údajov: Zber údajov MIRRI SR (interne)

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu podaní sledovaných proaktívnych elektronických službách na celkovom počte podaní sledovaných elektronických služieb

Súčasná hodnota: 0 %

Plánovaná hodnota: 65 %

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu sú sledované všetky proaktívne elektronické služby v rámci sledovaných služieb. Výpočet pozostáva z celkového počtu podaní sledovaných proaktívnych služieb v pomere k celkovému počtu podaní sledovaných služieb. Proaktívnou službou sa rozumie služba s úrovňou elektronizácie 5 a je vybavená bez toho, aby o danú službu občan požiadal. Štát disponuje informáciami o vzniku životných situácií občanov. V prípade, ak taká situácia nastane, štát proaktívne zašle podnet občanovi (push notifikácia), ktorý kontrolou údajov v predvyplnenom formulári potvrdí správnosť údajov a klikom predmetnú žiadosť odošle. Predmetné služby je možné podať aj prostredníctvom mobilných zariadení, cez tzv. mobilné ID.

Zdroj údajov: ÚPVS

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá


október 2023 až december 2023
1.3.1_a Integrácia systémov OVM na centrálne služby prihlasovania a podpisovania ÚPVS
marec 2023 až december 2026
1.3.2_a Podpora vzniku proaktívnych elektronických služieb
marec 2022 až december 2024
1.3.3_a Podpora tvorby používateľských máp, používateľských príbehov, mockup, informačnej architektúry a prototypov pri budovaní životných situácií
december 2024
1.3.4_m Nasadenie centrálnych služieb evidencie a notifikácie o stave podania
január 2022 až december 2023
1.3.5_a Výmena formulárov za nové inteligentné elektronické služby

Cieľ 1.4: Zjednodušiť prístup k elektronickým službám vo forme komplexných životných situácií verejnej správy

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu podaní sledovaných elektronických služieb, ktoré boli vybavené z mobilu alebo asistovane z celkového počtu podaní sledovaných elektronických služieb

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
Ide o celkový počet sledovaných elektronických služieb, ktoré boli vybavené z mobilu alebo asistovane v pomere k celkovému počtu podaní elektronických sledovaných služieb. Monitorované budú sledované služby, v rámci ktorých sa bude sledovať, akým spôsobom bola elektronická služba vybavená (napr. mobilom, PC, osobne). Asistovane znamená s pomocou úradníka, za pomoci ktorého občan vybaví službu elektronicky (obdobne vytvorením IOM pracovísk na obecných alebo mestských úradoch). Vo výpočte ukazovateľa bude počet služieb vybavených len cez mobilné zariadenie alebo asistovane v pomere k celkovému počtu danej služby bez ohľadu na spôsob vybavenia. Sledované budú vybrané elektronické služby, ktoré sú uvedené TU

Zdroj údajov: ÚPVS

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá

Merateľný ukazovateľ: Nárast počtu komplexných životných situácií (z atomických na bezproblémové zreťazené), vybavených plne elektronicky (úroveň elektronizácie 4 a viac) 

Súčasná hodnota: 0 (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 16

Metóda výpočtu
Sledované sú prioritné životné situácie (16), v rámci ktorých budú zahrnuté všetky služby, ktoré bude možné vykonávať elektronicky. Jednotlivé služby budú vzájomné previazané, čím vnikne komplexná životná situácia vykonávaná plne elektronicky.

Zdroj údajov: Monitorovacie správy Plánu obnovy a odolnosti

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: počet


jún 2022
1.4.1_m Nasadenie mobilnej aplikácie pre prístup k elektronickým službám z mobilu
január 2022 až december 2023
1.4.2_a Podpora responzívneho dizajnu elektronických služieb
január 2022 až december 2024
1.4.3_a Vytvorenie agilných tímov zlepšujúcich životné situácie
december 2023
1.4.4_m Nasadenie návodov pre životné situácie
máj 2023
1.4.5_m Schválenie nového systému asistovaných služieb pre eGovernment
apríl 2023
1.4.6_m Nasadenie podpisu elektronických služieb v mobile
december 2024
1.4.7_m Nasadenie nových a modernizovaných centrálne poskytovaných služieb platformy pre životné situácie – Ústredného portálu verejnej správy


Prioritná os 2: Digitálna a dátová transformácia

IT sú racionálne zjednotené a integrované v rámci celej verejnej správy. Centralizáciou sa predchádza zbytočnému zdvojovaniu a model prevádzkovania je jednotný. Nová generácia informačných systémov založená na natívne cloudovej architektúre umožňuje zdieľanie údajov namiesto ich zasielania. Vysoká miera automatizácie procesov znižuje náklady na poskytovanie služieb a zvyšuje sa ich kvalita. Užívatelia pracujú v prostrediach informačných systémov, ktoré im uľahčujú́ a zrýchľujú plnenie ich úloh. Legislatívne prostredie umožňuje digitálne fungovanie úradov odviazané od papierového sveta. Zamestnanci štátnej a verejnej správy sa priebežne vzdelávajú a ovládajú IT systémy, vedia fundovane poradiť občanovi a podnikateľovi a zodpovedne spracovať jeho požiadavky. Vedúci pracovnici rozumejú princípom digitálnej transformácie, ekonomike prevádzky IT a organizácií z procesného hľadiska

Cieľ 2.1: Odstrániť bariéry digitálnej transformácie verejnej správy

Merateľný ukazovateľ: Nárast počtu úsekov VS, v ktorých bola realizovaná digitálna transformácia

Súčasná hodnota: 0 (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 42

Metóda výpočtu
Ide o úseky VS publikované v MetaIS, v ktorých bola realizovaná digitálna transformácia. Digitálnou transformáciou alebo digitalizáciou sa rozumie proces realizovaný projektom, v rámci ktorého prebehne optimalizácia, automatizácia služieb VS, využitie cloudových služieb alebo dátová intervencia administratívnych postupov. Číselník úsekov VS je zverejnený v MetaIS,7) kde je evidovaných 228 úsekov VS. Do celkového počtu úsekov VS, v ktorých bola realizovaná digitálna transformácia budú započítané tie úseky, v rámci ktorých došlo k aspoň jednému procesu digitalizácie v rámci realizovaného projektu, a to v čase, keď je projekt ukončený. Evidencia projektov, vrátane dokumentov je vedená v MetaIS

Zdroj údajov: MetaIS

Frekvencia údajov: 4 krát ročne

Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu zamestnancov sledovaných subjektov VS, ktorí pracujú v digitálnom úrade

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 60 %

Metóda výpočtu
Digitálnym úradom sa v zmysle odpočtu ukazovateľa rozumie taký subjekt VS, v rámci ktorého komunikujú úradníci dovnútra aj navonok prioritne elektronicky. To znamená, že úradníci komunikujú navzájom elektronicky, prostredníctvom svojich interných informačných systémov. Minimálnou požiadavkou digitálneho úradu je výkon základnej finančnej kontroly plne elektronicky. Navonok bude prebiehať komunikácia úradu s verejnosťou a ostatnými subjektmi VS prioritne elektronicky, t. j. prijímajú elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií a úradné rozhodnutia posielajú týmto osobám alebo subjektom prioritne elektronicky, t. j. cez elektronickú schránku (úroveň digitalizácie 4 (elektronické formuláre) a 5 (proaktívne zo strany štátu). Podmienkou je, že všetky služby subjektu VS je možné vybaviť elektronicky. Výpočet budúcej hodnoty pozostáva z podielu zamestnancov sledovaných subjektov VS, ktorí pracujú v digitálnom úrade na celkovom počte zamestnancov sledovaných subjektov VS. Sledované subjekty VS sú TU

Zdroj údajov: Zber údajov MIRRI SR

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá


jún 2022 až máj 2026
2.1.1_a Využívanie big data a open data pri rozhodovaní vo verejnej správe
november 2023
2.1.2_m Nasadenie konsolidovanej analytickej vrstvy vo verejnej správe
jún 2024 až máj 2026
2.1.3_a Podpora zavádzania optimalizovaných procesov, automatizácie krokov a rozhodnutí
jún 2024 až máj 2026
2.1.4_a Odstraňovanie miestnej príslušnosti pri poskytovaní služieb verejnej správy

jún 2024 až máj 2026

2.1.5_a Podpora zavádzania jednotného digitálneho pracovného prostredia úradníka, vrátane systematickej obnovy pracovných staníc a jednotného prihlásenia sa do informačných systémov

jún 2024 až máj 20262.1.6_a Náhrada zastaralých a uzavretých informačných systémov s nákladnou prevádzkou za otvorené, integrované informačné systémy prevádzkované v cloudovom prostredí

apríl 20232.1.7_m Zvyšovanie vyspelosti verejnej správy v oblasti riadenia celkovej (enterprise) architektúry verejnej správy

Cieľ 2.2: Zefektívniť implementáciu služieb využívaním cloud natívnych služieb

Merateľný ukazovateľ: Nárast počtu nasadených SaaS riešení v sledovaných subjektoch VS

Súčasná hodnota: 0 (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 40

Metóda výpočtu
Software as a Service riešením, v súvislosti s vládnym cloudom, znamená poskytovanie služieb vládneho cloudu len v takej kapacite, ktorá je reálne potrebná (princíp „pay per use“ alebo „pay as you go“). Ide o efektívny spôsob využívania služieb oproti súčasnému IaaS vládneho cloudu, ktorý požíva VS. Pri návrhu systémov sa kvôli vyššej efektivite budú používať už existujúce SaaS bloky a služby. Odpočet ukazovateľa pozostáva z počtu sledovaných subjektov VS, v rámci ktorých sú nasadené SaaS riešenia. V prípade, ak je v rámci jedného subjektu VS nasadených viac SaaS riešení, započítava sa osobitne každé riešenie za daný subjekt. Zdrojom údajov je MetaIS, v časti ISVS a jednotlivé informačné systémy sledovaných subjektov VS. Sledované subjekty VS sú TU

Zdroj údajov: MetaIS

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu systémov sledovaných subjektov VS, ktoré sú prevádzkované na CLOUD technológii

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 60 %

Metóda výpočtu
Cieľom CLOUD technológie je zabezpečiť efektívnosť implementácie služieb, prípadne systémov. Do odpočtu budú započítané také systémy subjektov VS, ktoré svoje IT výdavky účtujú aj na podpoložke 636006 (jednorazové alebo pravidelné úhrady za cloudové služby IaaS – infraštruktúra ako služba) a/alebo 636007 (úhrady za cloudové služby PaaS – platforma ako služba, SaaS (softvér ako služba). V rámci odpočtu ukazovateľa sa sledujú všetky informačné systémy tých subjektov VS, ktoré sú definované v kapitole 3. Výpočet hodnoty ukazovateľa pozostáva z pomeru počtu systémov sledovaných subjektov VS, ktoré sú prevádzkované na CLOUD technológii na celkovom počte systémov sledovaných subjektoch VS.  Zdrojom údajov je MetaIS, v časti ISVS a jednotlivé informačné systémy sledovaných subjektov VS. 

Zdroj údajov: MetaIS

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá


december 2023
2.2.1_m Zavedenie cenníka privátnej časti vládneho cloudu
december 2023
2.2.2_m Spustenie nového modelu vládneho cloudu
jún 2024 – máj 2026
2.2.3_a Zavádzanie hybridného modelu vládneho cloudu
január 2022 až december 2026
2.2.4_a Obmedzenie budovania nových ISVS na vlastnom HW
jún 2024 až máj 2026
2.2.5_a Podpora budovania a implementácie centrálnych spoločných blokov (SaaS)
december 2023
2.2.6_m Centralizácia ľudských zdrojov a znalostí cloudových riešení
január 2022 až december 2026
2.2.7_a Migrácia systémov do vládneho cloudu
december 2023
2.2.8_m Vytvorenie podmienok pre zvyšovanie rozsahu a úrovne služieb vo vládnom cloude

Cieľ 2.3: Zvýšiť otvorenosť a transparentnosť údajov verejnej správy

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu sledovaných subjektov VS, ktoré zverejňujú publikačné minimum otvorených údajov na data.gov.sk

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
Do odpočtu sú započítané sledované subjekty VS, ktoré zverejňujú publikačné minimum otvorených údajov v pomere k celkovému počtu sledovaných subjektov VS. Publikačným minimom štátnej správy8) sa rozumie zverejnenie 35 definovaných datasetov. Hodnota ukazovateľa sa započíta vtedy, ak subjekt VS publikuje všetkých 35 definovaných datasetov. 

Zdroj údajov: data.gov.sk

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu sledovaných elektronických služieb, ktoré publikujú open api cez API GW z celkového počtu sledovaných elektronických služieb pre strojovú komunikáciu navonok a dovnútra VS

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
Ide o počet sledovaných koncových služieb, ktoré publikujú open api cez verejnú integračnú platformu (API Gateway) v pomere k celkovému počtu sledovaných elektronických služieb. Povinnosť vytvoriť verejne dostupné aplikačné rozhranie na vytvorenie a podanie elektronického podania automatizovaným spôsobom, a to pre všetky prípady, v ktorých umožňujú vytvorenie a podanie elektronického podania prostredníctvom používateľského rozhrania vyplýva zo zákona 305/2013 Z. z. o e-Governmente, § 25, ods. 7.9) Služby, ktoré sa budú sledovať sú zverejnené v kapitole 3. Odpočet bude pozostávať z porovnania koncových sledovaných služieb v MetaIS a údajov o koncových službách z IS CAMP. 

Zdroj údajov: MetaIS, IS CAMP

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá


december 2023
2.3.1_m Nasadenie nového centrálneho prístupového portálu k otvoreným údajom data.gov.sk 2.0, vrátane vybublikovania otvoreného zdrojového kódu a licencie
december 2023
2.2.2_m Nasadenie Centrálnej API manažment platformy a spustenie API GW kancelárie
január 2022 až december 2023
2.3.3_a Podpora budovania API a open API pre strojový prístup k elektronickým službám
január 2022 až december 2026
2.3.4_a Podpora zavádzania strojového publikovania otvorených údajov
december 2023
2.3.5_m Vytvorenie akčného plánu pre zlepšenie postavenia v Open data maturity index

Cieľ 2.4: Dobudovať digitálne prostredie založené na zdieľaní údajov vo verejnej správe

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu sledovaných služieb, ktoré stotožňujú vstupujúce údaje s referenčnými

Súčasná hodnota: 18,2 % (2022)

Plánovaná hodnota: 60 %

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu ukazovateľa budú započítané tie sledované služby, v rámci ktorých sa synchrónne doplnia alebo overia dáta z referenčných registrov. Ide o podiel elektronických služieb, pri ktorých sa automaticky doplnia alebo overia údaje z referenčných registrov na vstupe z celkového počtu sledovaných elektronických služieb. Odpočet bude zameraný na sledované služby definované TU

Zdroj údajov: zber údajov MIRRI SR (interne)

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá

Merateľný ukazovateľ: Nárast úrovne kvality údajov registrov, ktoré poskytujú referenčné údaje

Súčasná hodnota: 1

Plánovaná hodnota: 3

Metóda výpočtu
Úroveň kvality údajov vo verejnej správe je meraná prostredníctvom parametrov dátovej kvality vo VS, ktorými sú presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, unikátnosť, referenčná integrita, strojová spracovateľnosť, konzistentnosť, správnosť a vzájomná validácia údajov naprieč registrom. Sú definované 3 úrovne merania kvality údajov. 1. najnižšia úroveň nespĺňa žiadne, prípadne len niektoré z definovaných parametrov. 2. stredná úroveň spĺňa vnútornú kvalitu údajov v registri, t.j. presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, unikátnosť, referenčná integrita, strojová spracovateľnosť, konzistentnosť, správnosť. 3. úroveň obsahuje všetky definované parametre kvality údajov, t.j. kvalitu údajov v rámci registra, ako aj navonok, t.j. referenčné registre sú medzi sebou zvalidované. 

Zdroj údajov: Dátová kancelária MIRRI SR

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: úroveň kvality


január 2022 až december 2026
2.4.1_a Podpora merania a zvyšovania kvality údajov v referenčných registroch verejnej správy
január 2022 až december 2026
2.4.2_a Podpora konzumovania a poskytovania údajov modulu dátovej integrácie
jún 2024 až máj 2026
2.4.3_a Zavádzanie strojového evidovania údajov a evidovania mojich údajov vo verejnej správe
jún 2023
2.4.4_m Zavedenie zákona o údajoch a podmienok pre úpravu údajov ex-offo
november 2023
2.4.5_m Spustenie centrálneho komponentu „moje údaje“
november 2023
2.4.6_m Vytvorenie portálu pre správu a strojové spracovanie Centrálneho modelu údajov verejnej správy, prototyp bude nasadený 2Q 2022
november 2023
2.4.7_m Zavedenie štandardizácie interoperability medzi priestorovými údajmi a centrálnym dátovým modelom

Prioritná os 3: Efektívne IT

Efektívne IT zvyšuje hodnotu systémov a služieb, ktoré poskytuje. IT zdroje sa využívajú tak, aby klesali náklady na prevádzku informačných systémov a nové projekty sú obstarávané v menšom rozsahu, čo v končenom dôsledku znižuje budúce náklady na prevádzku a koncentruje finančné a personálne zdroje na dosiahnutie zmysluplného návratného modelu. Verejná správa buduje a udržiava profesionálne tímy IT odborníkov, ktoré́ navrhujú informačné systémy, kontrolujú ich dodanie a koordinujú prevádzku a ďalší rozvoj.

Cieľ 3.1: Zvýšiť úžitkovú hodnotu informačných systémov verejnej správy počas ich životného cyklu

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu sledovaných systémov, ktoré generujú vyššiu úsporu / benefity ako náklady na prevádzku sledovaných systémov

Súčasná hodnota: 29,2 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu budú hodnotené ukazovatele definované v záverečnom účte kapitol za sledované systémy sledovaných subjektov VS. Započítaný bude ten IS, ktorý spĺňa obidve z nasledovných podmienok: 1. Plánovaná hodnota stanoveného ukazovateľa je definovaná ako číselná hodnota (kvantitatívny ukazovateľ), 2. podmienkou je naplnenie kvantitatívneho ukazovateľa v sledovanom období na úrovni minimálne 80 % z plánovanej hodnoty. Výpočet budúcej hodnoty ukazovateľa pozostáva z podielu sledovaných IS, ktoré spĺňajú uvedené podmienky v pomere k všetkým sledovaným systémom evidovaných v záverečnom účte. V prípade, ak IS má definovaných viac ukazovateľov, rozhodujúce je, aby aspoň jeden z týchto ukazovateľov bol kvantitatívneho charakteru a súčasne bol naplnený na min. 80 %. Zoznam sledovaných systémov a subjektov VS je definovaný TU

Zdroj údajov: MetaIS, RIS (MFSR)

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá

Merateľný ukazovateľ: Pokles podielu štátnych zamestnancov vykonávajúcich najnáročnejšie činnosti zaradené do 1. až 6. platovej triedy na celkovom počte štátnych zamestnancov

Súčasná hodnota: 64,3 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 50 %

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu ukazovateľa sa sleduje počet štátnych zamestnancov zaradených v platovej triede 1 – 6 (odborný referent, hlavný referent, radca, samostatný radca, odborný radca a hlavný radca) v pomere k celkovému počtu štátnych zamestnancov v SR za sledované obdobie. Jednotlivé platové triedy vychádzajú zo zákona o štátnej službe

Zdroj údajov: Úrad vlády SR

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá


december 2023
3.1.1_m Obmedzenie dosiahnutia slabých výsledkov v IT projektoch zavedením povinnosti monitorovania a hodnotenia výsledkov analýzy nákladov a prínosov do legislatívy
január 2022 až december 2024
3.1.2_a Obmedzenie podpory projektov bez interných kapacít schopných pripraviť a riadiť projekt v IT verejnej správy
december 2023
3.1.3_m Zavedenie referenčného kompetenčného modelu a spoločného systému manažmentu ľudských zdrojov v IT verejnej správy
január 2023 až december 2025
3.1.4_a Podpora zavádzania spoločných obecných úradov pre oblasť prevádzky a rozvoja IT
január 2023 až december 2025
3.1.5_a Podpora postupov preferujúcich dialóg vo verejnej správe, kvalitatívne kritéria a alternatívne riešenia

Cieľ 3.2: Skrátiť čas na prípravu a doručenie služieb a výsledkov informačných systémov verejnej správy

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu sledovaných projektov, v ktorých trvanie prípravy, obstarávania a vývoja systémov je do 24 mesiacov

Súčasná hodnota: 0 %

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu ukazovateľa sa sleduje celková doba realizácie sledovaných projektov od prípravy až po ich ukončenie. Táto doba je stanovená na 24 mesiacov, ktoré začínajú dátumom prípravy, t.j. zaevidovanie projektu do MetaIS. Ukončenie sledovania požadovanej lehoty je ohraničené dokončovacou fázou projektu. Výpočet pozostáva z počtu projektov, ktorých doba prípravy, obstarávania a vývoja systémov je do 24 mesiacov v pomere k celkovému počtu sledovaných projektov. 

Zdroj údajov: MetaIS

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu nových projektov a častí projektov nad 1M EUR, ktoré sú budované inkrementálne

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 70 %

Metóda výpočtu
Odpočet sa týka veľkých projektov, prípadne zmenových požiadaviek, ktorých celková hodnota je nad 1 milión eur a boli schválené po 1.1.2022. Inkrementom projektu sa rozumie časť projektu, ktorá je dodávaná samostatne, t. j. čiastkovo v zmysle Vyhlášky o riadení projektov.12) Evidencia projektov je vedená v MetaIS. Výpočet pozostáva z podielu počtu nových projektov, ktoré sú realizované inkrementálne na celkovom počte sledovaných projektov. 

Zdroj údajov: MetaIS

Frekvencia údajov: 4 krát ročne

Merná jednotka: percentá


december 2022
3.2.1_m Zavedenie agilného riadenia projektov do legislatívy
december 2022
3.2.2_m Vyhlásené centrálne obstarávanie cloudových služieb
december 2022
3.2.3_m Vyhlásené centrálne obstarávanie služieb IT expertov
december 2023
3.2.4_m Nasadenie centrálnej platformy pre IT zdroje po vzore digital market place v UK
december 2023
3.2.5_a Publikovanie otvoreného zdrojového kódu a otvorenej licencie informačných systémov verejnej správy
január 2022 až december 2026
3.2.6_a Podpora zavádzania verejného obstarávania inkrementov

Cieľ 3.3: Optimalizovať náklady verejnej správy

Merateľný ukazovateľ: Kumulatívne množstvo ušetrených výdavkov VS oproti alternatíve AS IS

Súčasná hodnota: 0 EUR

Plánovaná hodnota: 91,2 mil. EUR

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu budú sledované všetky projekty evidované v MetaIS schválené po 1.1.2022. Výpočet bude pozostávať zo súčtu identifikovaných úspor v analýze nákladov a prínosov (CBA). Súčet úspor predstavuje pozitívny rozdiel výdavkov (nákladov) medzi alternatívami TO BE (budúci stav) a AS IS (aktuálny stav).  

Zdroj údajov: MetaIS

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: EUR

Merateľný ukazovateľ: Nárast podielu sledovaných informačných systémov, ktorých náklady na transakciu sú nad priemerom nákladov na transakciu a podanie sledovaných informačných systémov

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: 80 %

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu sa sleduje náklad na podanie a náklad na transakciu. V prípade transakcie ide o počet bez elektronických podaní, tzv. backendové služby, ktoré používa úradník, tzv. G2E služba. V prípade podania ide o elektronické služby IS občana alebo podnikateľa, tzv. G2C/G2B. Odpočet pozostáva z prepočtu prevádzkových nákladov na 1 podanie, resp. transakciu, t.j. ročné prevádzkové náklady na ISVS v pomere k súčtu podaní všetkými kanálmi služieb ISVS. Údaje týkajúce sa prevádzkových nákladov na systém sú evidované v Rozpočtovom informačnom systéme (RIS). Počet podaní na systém je evidovaný po systémoch a službách v MetaIS. Sledované IS a služby ISVS sú uvedené TU

Zdroj údajov: MetaIS, RIS (MFSR)

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá


december 2022
3.3.1_m Uzavreté centrálne obstarávanie SW produktov a podpory Oracle, IBM, SAP
apríl 2023
3.3.2_m Vyhlásené centrálne obstarávanie kancelárskeho balíka a podpory (Microsoft)
marec 2024
3.3.3_m Vyhlásené centrálne obstarávanie HW produktov a podpory
jún 2023 až máj 2026
3.3.4_a Nahradenie systémov kde sa nedarí, alebo neoplatí odstrániť vendor-lock
december 2022
3.3.5_m Štandardizácia životného cyklu prevádzky informačných systémov verejnej správy v legislatíve

Prioritná os 4: Kybernetická a informačná bezpečnosť

Kybernetická a informačná bezpečnosť je nutným predpokladom  fungovania IKT s cieľom poskytovať bezpečné digitálne verejné služby. Rastie preto potreba odborného a kvalifikovaného personálu na oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti na centrálnej i lokálnej úrovni vrátane nutnosti systematického a plošného vzdelávania personálu. Víziou strategickej priority je systematický prístup k zavadzaniu a ochrane digitálnych služieb, teda posun od ad- hoc riešení́ k systematickej riadenej činnosti. Výsledkom je dôvera občanov, ktorá sa prejaví prirodzeným využívaním digitálnych služieb verejnej správy v kontexte intenzívnej podpory vzájomnej spolupráce, od ktorej závisí́ dostupnosť  informačných systémov, údajov a služieb v centralizovanej architektúre. Dôraz je kladený  najmä na ochranu  citlivých údajov, utajovaných skutočností, citlivých informácií podľa Zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie  (tzv. “ atómového zákona”) a Zákona č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre. Vzhľadom na to, že prioritná os 4: Kybernetická a informačná bezpečnosť má prierezový charakter, je nevyhnutné ju zohľadniť a zakomponovať vo všetkých aktivitách Akčného plánu NKIVS.

Cieľ 4.1: Zvýšenie schopnosti včasnej identifikácie kybernetických incidentov vo verejnej správe

Merateľný ukazovateľ: Nárast počtu subjektov VS so zabezpečeným náležitým monitoringom a dohľadom nad ich kybernetickou bezpečnosťou (SOC)

Súčasná hodnota: 0

Plánovaná hodnota: 10

Metóda výpočtu
V rámci odpočtu budú sledované všetky projekty evidované v MetaIS schválené po 1.1.2022. Výpočet bude pozostávať zo súčtu identifikovaných úspor v analýze nákladov a prínosov (CBA). Súčet úspor predstavuje pozitívny rozdiel výdavkov (nákladov) medzi alternatívami TO BE (budúci stav) a AS IS (aktuálny stav).  

Zdroj údajov: Analýza stavu subjektov VS

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Celkových rozsah škôd spôsobených kybernetickými bezpečnostnými incidentmi a ich mitigácie na sledovaných subjektoch VS

Súčasná hodnota: 0 % (r. 2021)

Plánovaná hodnota: maximálne 1 %

Metóda výpočtu
Podiel počtu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorých súčet priamych a nepriamych škôd prevýši 100 000 EUR za konkrétny kybernetický bezpečnostný incident ku počtu všetkých kybernetických bezpečnostných incidentov za kalendárny rok. Škoda za každý kybernetický bezpečnostný incident zvlášť bude vyčíslená ako priama a nepriama škoda.  

Zdroj údajov: SKB MIRRI SR

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: percentá


december 2023
4.1.1_m Vytvorenie systému včasného varovania (Early Warning System – EWS) a integrácia do 1.000 IT systémov VS
január 2022 až december 2026
4.1.2_a Budovanie bezpečnostných dohľadových centier (SOC)
január 2022 až december 2026
4.1.3_a Rozvoj nástroja na pravidelné vyhľadávanie a hodnotenie zraniteľnosti

Cieľ 4.2: Posilniť ľudské kapacity a vzdelávanie v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Merateľný ukazovateľ: Nárast počtu vyškolených manažérov kybernetickej a informačnej bezpečnosti v sektore VS

Súčasná hodnota: 0

Plánovaná hodnota: 83

Metóda výpočtu
Ide o celkový počet vyškolených manažérov KIB VS, ktorí úspešne absolvovali školenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Odpočet je v súlade s Plánom obnovy a odolnosti, v rámci ktorého budú realizované školenia externou formou, pričom proces verejného obstarávania školení bude realizovať MIRRI SR. Prvé školenia budú realizované v roku 2023.

Zdroj údajov: SKB MIRRI SR 

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Posilnenie ľudských kapacít a vzdelávania v oblasti KIB z dôvodu spolupráce pri vzdelávaní a metodickej pomoci VS, pre zabezpečenie potrebných kapacít a zručností a vývoj nových bezpečnostných riešení

Súčasná hodnota: 0

Plánovaná hodnota: 60

Metóda výpočtu
Ide o počet školiteľov (lektorov), ktorí v rámci zlepšenia svojej kvalifikácie v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti absolvujú kurz alebo inú formu vzdelávania, ktorými si posilnia svoje vedomosti a zručnosti potrebné na vývoj nových bezpečnostných riešení. Školenia budú zabezpečovať kompetenčné centrá v SR

Zdroj údajov: Údaje kompetenčných centier

Frekvencia údajov: raz ročne

Merná jednotka: počet


december 2023
4.2.1_m Vytvorenie školiaceho a výcvikového strediska pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS, vybavené potrebným IKT a spĺňajúce moderné štandardy pre špecializovaný výcvik v oblasti IB a KyB
január 2023 až december 2023

4.2.2_a Vypracovať jednotný́ metodický rámec pre implementáciu opatrení KyB podľa vyhlášky č. 179/2020 Z. z
január 2023 až december 2023

4.2.3_a Rozvoj nástroja na pravidelné vyhľadávanie a hodnotenie zraniteľnosti
január 2024 až december 2026
4.2.4_a Vytvoriť šablóny a vzory dokumentácie bezpečnosti ITVS, návodov, školiacich materiálov a tzv. best practises
január 2024 až december 2026
4.2.5_a Vytvoriť proces a príslušné nástroje na samohodnotenie úrovne implementovaných bezpečnostných opatrení KyB podľa vyhlášky č. 179/2020 Z.z.
január 2024 až december 2026


4.2.6_a Vytvoriť centrá excelentnosti pre KyB na vysokých školách v SR z dôvodu spolupráce pri výskume, vývoji a celoživotnom vzdelávaní v oblasti KyB pre zabezpečenie potrebných kapacít a zručnosti a vývoji nových riešení