Aktualita

Reportovací systém NKIVS – návrh

Aktualizované 24. júla 2022

Reportovací systém k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy je vypracovaný na základe úlohy, ktorá Ministerstvu investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyplýva z úlohy B.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky  č. 763 zo 14. decembra 2021 k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky. 

Reportovací systém NKIVS bol vytvorený za účelom sledovania pokroku dosahovaných cieľov prostredníctvom sledovania merateľných ukazovateľov pre jednotlivé ciele, ktoré boli definované v NKIVS.  

Monitorovanie prebieha na úrovni ukazovateľov definovaných pre každý cieľ. Následne, na základe zmien údajov v stanovených ukazovateľoch, orgán vedenia, ktorým je MIRRI SR vyhodnocuje efekt prijatých opatrení a míľnikov. Získané údaje MIRRI SR porovná so stavom projektového portfólia orgánov riadenia, v ktorom overuje pokrok a dosiahnuté výsledky.  

Realizácia NKIVS je zabezpečovaná Akčným plánom NKIVS, ktorého úlohou je definovať a udržiavať cestovnú mapu opatrení a míľnikov pre dosiahnutie nevyhnutných zmien.  

Orgán vedenia pravidelne monitoruje a vyhodnocuje dostupné informačno-technologické zdroje a riziká naprieč portfóliami projektov orgánov riadenia a priebežne podniká aktivity ktoré smerujú k dosiahnutiu cieľov.  

Stav informačno-technologických zdrojov, rizík a podniknutých krokov sa každoročne sumarizuje v Správe o plnení NKIVS,  ktorú orgán vedenia každoročne spracováva a predkladá vláde SR podľa úlohy B. 1. obsiahnutej v uznesení vlády SR č. 763/2021 zo 14 decembra 2021.  

Zoznam sledovaných projektov 

Zoznam sledovaných projektov obsahuje veľké projekty alebo požiadavky, ktorých celková cena je najmenej jeden milión eur, a to v zmysle Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 o riadení projektov.1) Zdroj údajov sledovaných projektov je MetaIS2) v časti Projekty rozvoja IT

Zoznam sledovaných informačných systémov

Zoznam sledovaných projektov obsahuje informačné systémy VS evidované v MetaIS.3) Sledované sú predovšetkým systémy, ktoré majú v Rozpočtovom informačnom systéme vytvorený osobitný prvok 0EK (okrem prvkov 01 – Systémy vnútornej správy, 02 – Špecializované systémy a 03 – Podporná infraštruktúra). Sledované budú taktiež aj systémy, kumulatívna hodnota výdavkov ktorých  predstavuje 90% všetkých schválených výdavkov na rok 2022.4)

Kód prvku 0EK
Názov prvku 0EK
Rezort
0EK0B04
Národné informačné systémy
Ministerstvo vnútra SR
0EK0D0D
Centrálne licenčné zmluvné vzťahy
Ministerstvo financií SR
0EK0D07
Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií
Ministerstvo financií SR
0EK0D04
Informačný systém pre systém štátnej pokladnice
Ministerstvo financií SR
0EK130A
UPVS/CUD
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0F0A
EDUNET_SK
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0EK0D05
Rozpočtový informačný systém
Ministerstvo financií SR
0EK0D0Q
Portál finančnej správy
Ministerstvo financií SR
0EK130E
GOVNET
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0C0H
Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb ESMO
Ministerstvo spravodlivosti SR
0EK0D0R
Centrálny elektronický priečinok
Ministerstvo financií SR
0EK0I04
ORES - Podpora prezentácie kultúrno-osvetovej činnosti
Ministerstvo kultúry SR
0EK0H04
IS Riadenie Sociálnych Dávok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0EK0D1Q
Vybudovanie nosnej infraštruktúry
Ministerstvo financií SR
0EK130B
CYBER
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0F09
IS SOFIA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0EK0L04
Jednotný informačný systém v cestnej doprave
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
0EK0D08
Centrálny účtovný systém
Ministerstvo financií SR
0EK0F08
IS Rezortný informačný systém (RIS)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0EK0N04
Elektronické služby ŠÚ SR
Štatistický úrad SR
0EK0H08
IS SAP
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0EK0D1D
eKasa
Ministerstvo financií SR
0EK0D0S
Informačný systém elektronickej fakturácie
Ministerstvo financií SR
0EK0D14
Integrovaný systém finančnej správy – správa daní
Ministerstvo financií SR
0EK0L05
Národný systém dopravných informácií
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
0EK0704
Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
0EK0604
Informačný systém Elektronické služby GP SR
Generálna prokuratúra SR
0EK0C0G
Elektronické služby súdnictva RESS
Ministerstvo spravodlivosti SR
0EK0J04
ES MH SR - Poskytovanie servisných služieb na 60 m
Ministerstvo hospodárstva SR
0EK0L09
Informačný model systému cestnej siete
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
0EK0D16
ALLADIN
Ministerstvo financií SR
0EK0M06
ESKN podpora prevádzky
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
0EK0K04
Servis IACS a AGIS
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0EK0H0A
IS DMS
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0EK0B0D
Vládny cloud
Ministerstvo vnútra SR
0EK0D0M
Dokumentačný systém
Ministerstvo financií SR
0EK0C05
Aplikačné programové vybavenie väzenského informačného systému
Ministerstvo spravodlivosti SR
0EK0M0G
Technická podpora licencií
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
0EK0K07
Geografické informačné systémy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0EK0D19
Data Warehouse
Ministerstvo financií SR
0EK1305
CSRU
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0906
Špecializované agendové systémy - IS NVIS
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK0N06
SODB - IT
Štatistický úrad SR
0EK0F07
IS Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsah
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0EK130D
SNCA
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0D06
Informačný systém účtovníctva fondov
Ministerstvo financií SR
0EK0M04
ZB GIS podpora prevádzky
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
0EK0F0B
Licencie pre školy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0EK0D0C
Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva
Ministerstvo financií SR
0EK0N07
Voľby - IT
Štatistický úrad SR
0EK0D1E
Virtuálna registračná pokladnica
Ministerstvo financií SR
0EK0M0B
Realizácia aktivít projektu ESKN
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
0EK0H06
Informačný Systém Služieb Zamestnanosti
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0EK0D11
Systém správy nepriamych daní
Ministerstvo financií SR
0EK0H09
IS SOFTIP
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0EK1308
eID
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0EK0D0P
Informačný systém hazardných hier
Ministerstvo financií SR
0EK0K0B
Servis AGIS
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0EK0M08
Digitálny model reliéfu
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
0EK0D0W
Informačný systém kontrolných známok
Ministerstvo financií SR
0EK0K06
Ekonomický informačný systém
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0EK0904
Špecializované prvky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK0D12
Tranzitný informačný systém
Ministerstvo financií SR
0EK0907
Špecializované agendové systémy - IS Doklady
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
0EK0K0A
Implementácia a servis ITMS
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0EK130C
eDOV
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zoznam sledovaných elektronických služieb

Zoznam sledovaných elektronických služieb tvoria elektronické služby vyplývajúce z prioritných životných situácií implementované v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Zoznam sledovaných elektronických služieb obsahuje sledované služby štyroch prioritných životných situácií, pričom bude priebežne dopĺňaný o sledované služby ďalších prioritných životných situácií.

Elektronická služba
Životná situácia
Podávanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
Strata a hľadanie zamestnania
Žiadosť o dávku v nezamestnanosti
Strata a hľadanie zamestnania
Rekvalifikačný/kompetenčný kurz - žiadosť
Strata a hľadanie zamestnania
Žiadosť o návrh do katastra
Kúpa a bývanie v nehnuteľnosti
Oznámenie o návrhu na vklad
Kúpa a bývanie v nehnuteľnosti
Platenie úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Kúpa a bývanie v nehnuteľnosti
Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Kúpa a bývanie v nehnuteľnosti
Podanie prihlásenia na trvalý pobyt
Kúpa a bývanie v nehnuteľnosti
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49
Začatie podnikania
Registrácia živnosti (Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba)
Začatie podnikania
Registrácia živnosti (Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba)
Začatie podnikania
Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia
Začatie podnikania
Registrácia pre účely elektronickej komunikácie s FS SR
Začatie podnikania
Prihlásenie do zdravotnej poisťovne
Začatie podnikania
Prihlásenie do Sociálnej poisťovne
Začatie podnikania
Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri
Vlastníctvo auta
Emisná kontrola vozidla, Technická kontrola vozidla, Kontrola originality, Montáž plynových zariadení - prehľad pracovísk, objedanie sa na kontrolu
Vlastníctvo auta
Nákup/overenie platnosti diaľničnej známky
Vlastníctvo auta

Zoznam sledovaných subjektov VS

Subjekty VS sú právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore VS5). Sledovaný zoznam subjektov VS potrebný k odpočtu ukazovateľov NKIVS obsahuje len vybrané subjekty VS, ktoré spĺňajú definované kritériá. Zoznam obsahuje ministerstvá (okrem Ministerstva obrany Slovenskej republiky), vybrané ostatné ústredné orgány štátnej správy, obce, mestá a vyššie územné celky. Subjekty VS boli vybrané na základe podmienky sledovania IT výdavkov rozpočtu v rámci medzirezortného programu 0EK, a ich celková schválená hodnota na rok 2022 presiahla hodnotu 2 miliónov EUR.  

Kumulatívne ide o rezorty, ktoré predstavujú 98 % všetkých IT výdavkov štátu. Rovnako bola vybraná štátna príspevková organizácia Národné centrum zdravotníckych informácií, ktorá však svoje IT výdavky nemá rozpísané v rámci prvkov programu 0EK.

Subjekt verejnej správy
Typ subjektu
Počet zamestnancov Q1 2021 (aparát)
Generálna prokuratúra SR
ÚOŠS
262
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
ÚOŠS
629
Ministerstvo financií SR
ÚOŠS
665
Ministerstvo hospodárstva SR
ÚOŠS
523
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
ÚOŠS
703
Ministerstvo kultúry SR
ÚOŠS
215
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ÚOŠS
397
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
ÚOŠS
637
Ministerstvo spravodlivosti SR
ÚOŠS
330
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
ÚOŠS
526
Ministerstvo vnútra SR
ÚOŠS
1430
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
ÚOŠS
1142
Ministerstvo zdravotníctva SR
ÚOŠS
362
Ministerstvo životného prostredia SR
ÚOŠS
509
Národné centrum zdravotníckych informácií
ÚOŠS
255
Najvyšší kontrolný úrad SR
ÚOŠS
292
Štatistický úrad SR
ÚOŠS
760
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
ÚOŠS
67
Úrad vlády SR
ÚOŠS
481
Mesto Prešov
mesto
253
Obec Bernolákovo
obec
29
Žilinský samosprávny kraj
VÚC
256

Aktualizované 24. júla 2022