Strategické priority

Zameranie na limitovaný počet týchto priorít sa v pôvodnej NKIVS 2016 osvedčilo ako vhodný spôsob implementácie NKIVS. NKIVS 2021 preto pokračuje v tejto filozofii. Došlo k optimalizácii pôvodných strategických priorít zlúčením a zároveň k pridaniu nových strategických priorít. Strategické priority a ich pracovné dokumenty tvoria jeden z najdôležitejších vstupov do konkrétnych IT projektov vo verejnej správe.

Zdieľané služby, vládny cloud a centrálne spoločné bloky

Vývoj systémov v cloude

Verejná správa bude vyvíjať služby, ktoré využívajú viaceré organizácie.

Verejná správa bude používať finančne efektívne spoločné bloky, ktoré budú v cloudovom štandarde a publikované ako služby v Katalógu vládneho cloudu.

Pri návrhu systémov sa kvôli vyššej efektivite budú používať už existujúce SaaS bloky a služby.

Životný cyklus informačných systémov sa bude plánovať ucelene tak, že v čase návrhu budú známe všetky súvisiace náklady počas doby prevádzky, vrátane plánu na ukončenie používania

Vládny cloud a datacentrá

Verejná správa bude používať spoplatnené cloudové služby v cenovo predvídateľnom prostredí a v kvalite a rozsahu podľa požiadaviek inštitúcií verejnej správy vždy, ak to ušetrí celkové náklady.

Verejná správa bude prerábať prevádzkované informačné systémy do nového štandardu a do cloudu vždy, ak to ušetrí celkové náklady.

Verejná správa bude využívať datacentrá a služby privátnej časti vládneho cloudu, budú fungovať efektívnejšie a kvalitnejšie v podobe komunitných cloudov,ktoré majú real-time sledovanie spotreby, jasný SLA model a jasný model financovania prevádzky.


Manažment údajov

Jedenkrát a dosť a dátová interoperabilita

Verejná správa bude publikovať nové referenčné údaje a základné číselníky a bude podporovať dodržiavanie princípu „1krát a dosť

Dátová kvalita

Verejná správa bude zvyšovať dôveryhodnosť údajov, riadiť ich kvalitu a vymieňať si ich prioritne automatizovaným spôsobom

Moje údaje

Verejná správa bude zavádzať koncept „Mojich údajov” do svojich informačných systémov a zvyšovať transparentnosť verejnej správy pri využívaní osobných údajov

Analytické údaje

Verejná správa bude podporovať prácu analytických jednotiek poskytovaním údajov (registre, agendové systémy, opendata) pripojených na centrálnu analytickú platformu tak, aby údaje bolo možné použiť pre čo najširšie analytické potreby pri zachovaní ochrany osobných údajov, utajovaných skutočností, citlivých informácií podľa atómového zákona a zákona o kritickej infraštruktúre

Otvorené údaje

Verejná správa bude automatizovaným spôsobom zverejňovať nové otvorené údaje, ktoré nebudú mať reálnu prekážku na zverejnenie.

Dátová etika

Verená správa bude automatizovaným spôsobom zverejňovať nové otvorené údaje, ktoré nebudú mať reálnu prekážku na zverejnenie.


Orientácia na používateľa, multikanálový prístup, orchestrácia a životné situácie

Orientácia na používateľa, multikanálový prístup, orchestrácia a životné situácie

Verejná správa bude rozvíjať služby na základe produktového manažmentu, zameraného na spätnú väzbu a orientáciu na používateľov

Zjednotenie komunikácie

Verejná správa bude zjednocovať dizajn elektronických služieb a webov.

Verejná správa bude dizajnovať elektronické služby, postavené na princípoch testovania prototypov, používateľských prieskumoch, informačnej architektúry a používateľských ciest pred spustením samotného vývoja

Životné situácie

Verejná správa bude financovať a rozvíjať služby na základe prioritného zoznamu a silného medzirezortného governance modelu, postaveného okolo vlastníctva životných situácií a kontinuálnom zlepšovaní.

Verejná správa bude poskytovať služby formou životných situácií

Asistencia digitálnych služieb

Verejná správa bude poznať problémy dostupnosti elektronických služieb a bude vedieť poskytnúť asistenciu občanom rôznou formou


Digitálny úrad a východiská pre digitálnu transformáciu

Digitálny úrad

Verejná správa bude zavádzať digitálne pracovisko, ktoré bude prostredím podporujúcim digitálnu transformáciu VS integráciou procesov a rozhraní integráciou manuálnych úloh pracovníkov.

V prostredí miestnej samosprávy bude naďalej zohrávať úlohu centralizované riešenie IS DCOM. Kompetentnosť a odbornosť (digitálnych) úradov v prostredí miestnej samosprávy bude zvyšovaná vytváraním spoločných úradovní a regionálnych centier zdieľaných služieb.

Územná a miestna samospráva, využívajúca decentralizované riešenia IS, sa na základe dohôd viacerých zainteresovaných subjektov zameria na hľadanie vhodných platforiem a riešení pre zefektívnenie doteraz používaných IS

Prostredie pre digitálnu transformáciu

Verejná správa bude poskytovať reťazenie služieb orientované na potreby používateľov, t.j. nebudú poskytované na základe existujúcich agiend, ale potrieb používateľov a ich životnej situácie.

Verejná správa bude zlepšovať služby s čo najširším využitím automatizácie, žiadosti sa budú vybavovať okamžite, ak je to možné, čomu sa bude prispôsobovať aj legislatíva.

Verejná správa bude pre elektronický svet (dokumenty a dáta) prekonávať bariéry viažuce sa na papierový obeh dokumentov.

Verejná správa bude vedieť preskúmať úradné rozhodnutia vďaka existencii údajov, ktoré dokážu, aké informácie platili v čase rozhodnutia, zabezpečené proti zmene a vymazaniu.

Zoštíhlenie procesov

VS bude transformovať back-office procesy a odstraňovať miestnu príslušnosť a ďalšiu záťaž danú procesmi papierového sveta


Nákup vo verejnej správe

Vlastníctvo a kontrola informačných systémov verejnej správy

Verejná správa bude zlepšovať svoju pozíciu voči dodávateľom vysporiadaním sa s vendor-lockom a prepoužívaním otvoreného zdrojového kódu, ktorý už raz financovala

Prostredie pre digitálnu transformáciu

Verejná správa bude využívať kratší proces a bude dosahovať úsporu z rozsahu centrálnym obstarávaním IT komodít a služieb.

Vzdelávanie a výmena príkladov dobrej praxe vo verejnom obstarávaní IT

Verejná správa bude využívať ekosystém o technikách verejného obstarávania a špecifikách IT, bude využívať osvetu a vzdelávanie.

Verejná správa bude reflektovať princíp transparentnosti vo verejnom obstarávaní IT.

Prostredie pre digitálnu transformáciu

Verejná správa bude využívať kratší proces a bude dosahovať úsporu z rozsahu centrálnym obstarávaním IT komodít a služieb.

Využívanie agilných metód a inovatívnych prístupov vo verejnom obstarávaní

Verejná správa bude podporovať konkurenciu na trhu oddelením niektorých komponentov alebo služieb od objednania diela (samostatný modul prepojiteľný cez API ako napr. BI, GUI služieb, web).

Verejná správa bude využívať agilné metódy vo verejnom obstarávaní (iterácie, inkrementy, overenie konceptu, prototyp) a inovatívne prístupy k verejnému obstarávaniu, aby optimalizovala pomer ceny a výkonu zohľadňovaním kvality, nielen ceny.


Ľudské zdroje v IT vo verejnej správe

Definovanie kľúčových IT rolí a kariéra v IT verejnej správy

Verejná správa bude využívať referenčný kompetenčný model pri riadení ľudských zdrojov v IT –v oblasti budovania, vzdelávania, odmeňovania a kariérneho rastu kapacít.

Budovanie interných kapacít a ich plánovanie

Verejná správa sa sústredí na budovanie interných kapacít a to využitím viaczdrojového financovania.

Centralizácia, zdieľanie IKT kapacít vo verejnej správe, tvorba a výmena know-how a good practice

Verejná správa bude centralizovať talenty vo väčších organizáciách verejnej správy, ale aj vzájomnou spoluprácou, napr. na úrovni samosprávy prostredníctvom spoločných obecných úradov alebo podporou budovania zdieľaných odborných kapacít na regionálnej úrovni (VÚC, mestá)

Integrita a etický kódex IT zamestnanca vo verejnej správe

Verejná správa bude podnecovať samoreguláciu IT sektora, ktorý si sám definuje etické štandardy, vrátane kontaktov s verejnou správou a efektívne sa postará o ich napĺňanie.


Kybernetická a informačná bezpečnosť

Zvyšovanie odolnosti digitálneho ekosystému verejnej správy

Právne predpisy sa budú novelizovať tak, aby sa odstránila nejednoznačnosť a dvojkoľajnosť právnej úpravy, najmä s ohľadom na status jednotlivých prevádzkovateľov ISVS (základné služby) a požiadavky na úroveň KIB

Vypracuje sa jednotný metodický rámec pre implementáciu opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Vytvorí sa manuál s postupmi pre kontrolu zavedenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti do IKT riešení

Vytvoria sa šablóny dokumentov pre štruktúru bezpečnostnej dokumentácie v kontexte požiadaviek legislatívy

Vypracovanie bezpečnostných projektov, prijatie a dodržiavanie bezpečnostných politík

Nastavenie opatrení na minimalizáciu vzniku bezpečnostných incidentov alebo udalostí v kontexte nasadzovania technických a technologických riešení, na ich rýchlu a efektívnu identifikáciu, monitorovanie, riešenie a odstraňovanie zraniteľností už v procese návrhu a dizajnu ISVS

Realizovať preventívne opatrenia a systematické riadenie kybernetických bezpečnostných incidentov v pôsobnosti MIRRI SR prostredníctvom CSIRT.SK

Realizovať bezpečnostné audity ISVS a webových aplikácií pred ich nasadením do prevádzky;

Zaviesť systematické riadenie kontinuity činností ISVS

Zabezpečiť KIB na úrovni koncových ISVS vrátane plnej podpory prostredníctvom CSIRT.SK v oblasti varovania pred bezpečnostnými hrozbami a útokmi vrátane oznamov o zraniteľnostiach a centrálneho riadenia KIB po technickej stránke.

Zadefinovať príklady dobrej praxe pre nákup IT v režime

Vzdelávanie v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Analýza potrieb verejnej správy v personálnej oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Zavedenie schém minimálnych počtov a požadovaných kvalifikácií špecialistov v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Dopytové výzvy v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, na základe ktorých MIRRI SR poskytne subjektom verejnej správy možnosť budovať kapacity interne alebo externe

Úprava pracovných podmienok vo verejnej správe tak, aby práca v kybernetickej a informačnej bezpečnosti bola motivujúca, perspektívna, atraktívna a dlhodobo udržateľná.

Spolupráca s inými štátnymi inštitúciami, akademickým a súkromným sektorom a posilnenie spolupráce medzi štátnou správou a samosprávou pre zabezpečenie princípov bezpečnej, dôveryhodnej a etickej digitalizácie.

Vytvorenie centrálnej kapacity na poskytovanie odbornej pomoci pri distribúcii a implementácii bezpečnostných opatrení.

Vytvorenie systému vzdelávania a zvyšovania bezpečnostného povedomia v oblasti KIB pre zamestnancov verejnej správy vrátane metodických materiálov pre dištančné vzdelávanie rôznych cieľových skupín a doplnkové vzdelávanie špecialistov.

Vytvorenie odborných metodík pre vznik odborných bezpečnostných pracovísk v prostredí verejnej správy v spolupráci s CSIRT.SK a vyškolenie odborných pracovníkov KIB.

Vytvorenie centier excelentnosti pre KIB na vysokých školách z dôvodu spolupráce pri vzdelávaní a metodickej pomoci verejnej správe, pre zabezpečenie potrebných kapacít a zručností a vývoj nových bezpečnostných riešení.