Aktualita

Prioritné životné situácie

Aktualizované 18. januára 2023

Investičný plán 16 prioritných životných situácií je kľúčovým dokumentom pre dosiahnutie Reformy 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií. Jeho úlohou je priorizácia finančných a personálnych prostriedkov. Zoznam obsahuje viaceré kľúčové informácie pre realizáciu investície a dosiahnutie cieľa: vytvorenie a zavedenie riešení eGovernment 16 životných situácií (id_175).

Na základe tohto zoznamu, 16 životných situácií, sú následne vypracované detailné návrhy budúceho stavu jednotlivých životných situácií v zmysle míľnika Plán prioritných životných situácií (id_172). Vymenované monitorovacie kroky a míľniky prispievajú k cieľu budovania 16 prioritných životných situácií. K dosiahnutiu cieľa budú doručené mockupy a prototypy pre 16 životných situácií, ktorých účelom je vizualizovať a otestovať na koncových používateľoch simulovaný SW reprezentujúci detailný budúci stav životných situácií.

ŽS_1: Administratívny chod podniku

Začiatok životnej situácie:

Podnikateľský subjekt registrovaný na príslušných orgánoch začal vykonávať podnikateľskú činnosť

Koniec životnej situácie:

Povinnosti voči verejnej správy splnené

OVM :

Ministerstvo financií SR, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štatistický úrad SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva SR 

Úseky :

Dane a poplatky, Sociálne poistenie, Dohľad nad verejným zdravotným poistením, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Inšpekcia práce, Potravinárstvo a potravinový dozor, Štátna štatistika, Jednotné účtovníctvo a účtovné výkazníctvo, Živnostenské podnikanie, Podpora malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií 

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie administratívny chod podniku

ŽS_2: Hmotná núdza

Začiatok životnej situácie:

Ocitol som sa v hmotnej núdzi, nemám zdroj príjmu

Koniec životnej situácie:

Poberám príspevky v hmotnej núdzi

OVM :

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR

Úseky :

Pomoc v hmotnej núdzi

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie hmotná núdza

ŽS_3: Kúpa a vlastnenie motorového vozidla

Začiatok životnej situácie:

Potrebujem si kúpiť motorové vozidlo

Koniec životnej situácie:

Vlastním motorové vozidlo a mám splnené všetky podmienky na jeho prevádzku

OVM :

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR,  

Úseky :

Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, Evidencia cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel,  

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie kúpa a vlastnenie motorového vozidla

ŽS_4: Kúpa a vlastnenie nehnuteľnosti na bývanie

Začiatok životnej situácie:

Chcem bývať vo vlastnej nehnuteľnosti na bývanie

Koniec životnej situácie:

Bývam v nehnuteľnosti a mám všetko zabezpečené

OVM :

Katastrálny odbor, obec, Stavebný úrad

Úseky :

Kataster nehnuteľností, Dane a poplatky, Médiá a audiovízia, Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov, Evidencia obyvateľov

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie kúpa a vlastnenie nehnuteľnosti na bývanie

ŽS_5: Materská škola

Začiatok životnej situácie:

Chcem dať dieťa do materskej školy

Koniec životnej situácie:

Dieťa prijaté do materskej školy

OVM :

Všeobecný lekár pre deti a dorast, Zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, Materská škola, Obec, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Úseky :

Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia 

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie materská škola

ŽS_6: Narodenie dieťaťa

Začiatok životnej situácie:

Žena je tehotná

Koniec životnej situácie:

Narodenie dieťaťa

OVM :

Lekár, Ministerstvo zdravotníctva SR, Sociálna poisťovňa, Vysoká škola/ Univerzita, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Obec, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Úseky :

Zdravotná starostlivosť, Sociálne poistenie, Matričné veci

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie narodenie dieťaťa

ŽS_7: Odchod do dôchodku

Začiatok životnej situácie:

Mám vek na odchod do dôchodku, alebo predčasného dôchodku

Koniec životnej situácie:

Poberám starobný alebo predčasný starobný dôchodok

OVM :

Sociálna poisťovňa, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Úseky :

Sociálne poistenie, Stratégia zamestnanosti, koordinácia jej tvorby a politika trhu práce, Starobné dôchodkové sporenie

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie odchod do dôchodku

ŽS_8: Presťahovanie

Začiatok životnej situácie:

Chcem sa presťahovať

Koniec životnej situácie:

Mám vystavené všetky doklady s aktuálnou adresou

OVM :

Obec, Ministerstvo vnútra SR, Zastupiteľský úrad SR, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Úseky :

Evidencia obyvateľov, Občianske preukazy a štátne občianstvo, Sociálne poistenie, Živnostenské podnikanie, Evidencia cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, Kataster nehnuteľností, Zbrane a strelivá 

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie presťahovanie

ŽS_9: Rozvod manželstva

Začiatok životnej situácie:

Manželia uvažujú nad rozvodom manželstva

Koniec životnej situácie:

Sme rozvedení a máme určené opatrovníctvo o dieťa

OVM :

Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR, Zdravotná poisťovňa, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna poisťovňa

Úseky :

Právna úprava v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu, Dane a poplatky, Matričné veci, Občianske preukazy a štátne občianstvo, Cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, Verejné zdravotné poistenie, Evidencia cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, Kataster nehnuteľností

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie rozvod manželstva

ŽS_10: Som chorý, mám chorého člena rodiny

Začiatok životnej situácie:

Ochorel som, ochorel člen rodiny, došlo k nie smrteľnému úrazu, v prípade pracovného úrazu zamestnávateľ vykonal všetky potrebné úkony

Koniec životnej situácie:

Som opäť práceschopný

OVM :

Ministerstvo zdravotníctva SR, Lekár, Lekáreň, Sociálna poisťovňa, Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v špecializačnom odbore dermatovenerológia, Inšpekcia práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Regionálna komisia na posudzovanie chorôb z povolania alebo regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania, Celoslovenská komisia na posudzovanie chorôb z povolania

Úseky :

Zdravotná starostlivosť, Sociálne poistenie, Inšpekcia práce 

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie som chorý, mám chorého člena rodiny

ŽS_11: Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny

Začiatok životnej situácie:

Žiadam o jednorazový príspevok alebo pravidelný peňažný príspevok, o sociálnu službu z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, alebo dosiahnutia dôchodkového veku

Koniec životnej situácie:

Žiadateľ poberá príspevok alebo využíva sociálnu službu

OVM :

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Obec, VÚC, Sociálna poisťovňa

Úseky :

Podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti, Štátne sociálne dávky, Sociálne služby, Sociálne poistenie

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny

ŽS_12: Strata zamestnania

Začiatok životnej situácie:

Ukončenie štúdia, zamestnania alebo životnosti

Koniec životnej situácie:

Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

OVM :

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa 

Úseky :

Stratégia zamestnanosti, koordinácia jej tvorby a politika trhu práce,  Sociálne poistenie,  

Dohľad nad verejným zdravotným poistením 

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie strata zamestnania. Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie strata zamestnania – absolvent. Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie strata zamestnania – živnostník.

ŽS_13: Stredná škola

Začiatok životnej situácie:

Dieťa končí základnú školu a chce pokračovať na strednú školu

Koniec životnej situácie:

Dieťa prijaté na strednú školu

OVM :

Zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, Zamestnávateľ, Lekár, Zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, Základná škola, Stredná škola, Zamestnávateľ 

Úseky :

Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia,  

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie stredná škola

ŽS_14: Vysoká škola

Začiatok životnej situácie:

Chcem študovať na vysokej škole

Koniec životnej situácie:

Ukončil som štúdium na vysokej škole a uznali mi diplom

OVM :

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  Vysoká škola/ Univerzita, Fond na podporu vzdelávania, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

Úseky :

Vysoké školy, Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia, Veda a technika

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie vysoká škola

ŽS_15: Úmrtie a dedičské konanie

Začiatok životnej situácie:

Úmrtie člena rodiny alebo blízkej osoby

Koniec životnej situácie:

Dedičské konanie ukončené

OVM :

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Matričný úrad, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Obec, Okresný súd, Notár, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Policajný zbor SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Finančná správa Slovenskej republiky, Živnostenský odbor OÚ, Rozhlas a televízia Slovenska

Úseky :

Ochrana práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,  Matričné veci, Dohľad nad verejným zdravotným poistením, Sociálne poistenie, Dane a poplatky,  Živnostenské podnikanie, Médiá a audiovízia 

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie úmrtie a dedičské konanie

ŽS_16: Uzavretie manželstva

Začiatok životnej situácie:

Rozhodli sme sa uzavrieť manželstvo

Koniec životnej situácie:

Máme vydané všetky dokumenty

OVM :

Obec/Cirkev, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Zdravotná poisťovňa 

Úseky :

Matričné veci, Občianske preukazy a štátne občianstvo, Cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, Verejné zdravotné poistenie, Evidencia cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, Kataster nehnuteľností, Stratégia zamestnanosti, koordinácia jej tvorby a politika trhu práce, Živnostenské podnikanie 

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie uzavretie manželstva

ŽS_17: Začatie podnikania

Začiatok životnej situácie:

Chcem začať podnikať, založiť si živnosť

Koniec životnej situácie:

Fyzická osoba je zapísaná v živnostenskom registri a má splnené všetky povinnosti

OVM :

Živnostenský odbor OÚ, Finančná správa Slovenskej republiky, Okresný súd, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Finančná správa Slovenskej republiky, Zdravotná poisťovňa, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Rôzne komory (SAK, ..) , Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva, Štátna veterinárna a potravinová správa, Dopravný inšpektorát, Sociálna poisťovňa, Rozhlas a televízia Slovenska 

Úseky :

Živnostenské podnikanie, Štátna štatistika, Dane a poplatky, Dohľad nad verejným zdravotným poistením, Živnostenské podnikanie, Znalecká činnosť, prekladateľská činnosť a tlmočnícka činnosť, Veterinárna kontrola, veterinárna inšpekcia a veterinárny dozor, Evidencia cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálne poistenie, Médiá a audiovízia, Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, Stratégia zamestnanosti, koordinácia jej tvorby a politika trhu práce

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie začatie podnikania

ŽS_18: Základná škola

Začiatok životnej situácie:

Dieťa dosiahne vek školskej dochádzky

Koniec životnej situácie:

Dieťa prijaté na základnú školu

OVM :

Zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, Všeobecný lekár pre deti a dorast,  

Materská škola, Základná škola,  

Úseky :

Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia

Zobraziť zákaznícku cestu životnej situácie základná škola

Aktualizované 18. januára 2023