Aktualita

Prioritné životné situácie – návrh

Aktualizované 29. júla 2022

Dôležitým nástrojom implementácie NKIVS je sústredenie IT zdrojov na zlepšovanie elektronických služieb pre občanov a podnikateľov. Absencia tohto prvku v plánovaní umožnila tvorbu veľkého množstva úzkoprofilových elektronických služieb ktoré sa nepoužívajú, zvyšujú náklady na prevádzku ITVS a ich zlepšovanie je špeciálne náročné z dôvodu nedostatku osôb venujúcich sa kvalite a spokojnosti občanov s elektronickými službami.

MIRRI aj na základe schváleného Plánu obnovy a odolnosti, Komponentu 17, monitorovacieho kroku 171 zverejňuje prostredníctvom AP NKIVS prioritný zoznam životných situácií. Jeho detailnejšia verzia s uvedenými službami verejnej správy, orgánmi verejnej moci, úsekmi a ďalšími parametrami bude dostupná na webovej stránke MIRRI. Časť zoznamu ktorá nebude mať flexibilný rozsah je názov, začiatok a koniec životnej situácie, zoznam OVM a úsekov. Tento rozsah sa podobne ako iné časti AP NKIVS bude meniť predložením Správy o plnení AP NKIVS.

ŽS_1: Administratívny chod podniku

Začiatok životnej situácie: Podnikateľský subjekt registrovaný na príslušných orgánoch začal vykonávať podnikateľskú činnosť

Koniec životnej situácie: Povinnosti voči verejnej správy splnené

ŽS_2: Hmotná núdza

Začiatok životnej situácie: Ocitol som sa v hmotnej núdzi, nemám zdroj príjmu

Koniec životnej situácie: Poberám príspevky v hmotnej núdzi

ŽS_3: Kúpa a vlastnenie motorového vozidla

Začiatok životnej situácie: Potrebujem si kúpiť motorové vozidlo

Koniec životnej situácie: Vlastním motorové vozidlo a mám splnené všetky podmienky na jeho prevádzku

ŽS_4: Kúpa a vlastnenie nehnuteľnosti na bývanie

Začiatok životnej situácie: Chcem bývať vo vlastnej nehnuteľnosti na bývanie

Koniec životnej situácie: Bývam v nehnuteľnosti a mám všetko zabezpečené

ŽS_5: Materská škola

Začiatok životnej situácie: Chcem dať dieťa do materskej školy

Koniec životnej situácie: Dieťa prijaté do materskej školy

ŽS_6: Narodenie dieťaťa

Začiatok životnej situácie: Žena je tehotná

Koniec životnej situácie: Narodenie dieťaťa

ŽS_7: Odchod do dôchodku

Začiatok životnej situácie: Mám vek na odchod do dôchodku, alebo predčasného dôchodku

Koniec životnej situácie: Poberám starobný alebo predčasný starobný dôchodok

ŽS_8: Presťahovanie

Začiatok životnej situácie: Chcem sa presťahovať

Koniec životnej situácie: Mám vystavené všetky doklady s aktuálnou adresou

ŽS_8: Rozvod manželstva

Začiatok životnej situácie: Manželia uvažujú nad rozvodom manželstva

Koniec životnej situácie: Sme rozvedení a máme určené opatrovníctvo o dieťa

ŽS_9: Som chorý, mám chorého člena rodiny

Začiatok životnej situácie: Ochorel som, ochorel člen rodiny, došlo k nie smrteľnému úrazu, v prípade pracovného úrazu zamestnávateľ vykonal všetky potrebné úkony

Koniec životnej situácie: Som opäť práceschopný

ŽS_10: Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny

Začiatok životnej situácie: Žiadam o jednorazový príspevok alebo pravidelný peňažný príspevok, o sociálnu službu z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, alebo dosiahnutia dôchodkového veku

Koniec životnej situácie: Žiadateľ poberá príspevok alebo využíva sociálnu službu

ŽS_11: Strata zamestnania

Začiatok životnej situácie: Ukončenie štúdia, zamestnania alebo životnosti

Koniec životnej situácie: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

ŽS_12: Stredná škola

Začiatok životnej situácie: Dieťa končí základnú školu a chce pokračovať na strednú školu

Koniec životnej situácie: Dieťa prijaté na strednú školu

ŽS_13: Vysoká škola

Začiatok životnej situácie: Chcem študovať na vysokej škole

Koniec životnej situácie: Ukončil som štúdium na vysokej škole a uznali mi diplom

ŽS_14: Úmrtie a dedičské konanie

Začiatok životnej situácie: Úmrtie člena rodiny alebo blízkej osoby

Koniec životnej situácie: Dedičské konanie ukončené

ŽS_15: Uzavretie manželstva

Začiatok životnej situácie: Rozhodli sme sa uzavrieť manželstvo

Koniec životnej situácie: Máme vydané všetky dokumenty

ŽS_16: Začatie podnikania

Začiatok životnej situácie: Chcem začať podnikať, založiť si živnosť

Koniec životnej situácie: Fyzická osoba je zapísaná v živnostenskom registri a má splnené všetky povinnosti

ŽS_17: Základná škola

Začiatok životnej situácie: Dieťa dosiahne vek školskej dochádzky

Koniec životnej situácie: Dieťa prijaté na základnú školu

Aktualizované 29. júla 2022