Aktualita

Plán obnovy a odolnosti do roku 2026

Aktualizované 21. júla 2022

Európska komisia v roku 2021 schválila Slovensku Plán obnovy a odolnosti. Dokument obsahuje v Komponente 17 tri základné oblasti reforiem a investícií. V časti eGovernment sú definované dve reformy a k nim prislúchajúce investície.

Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií

Táto reforma povedie k vypracovaniu a schváleniu investičného plánu prioritných „životných situácií“ pre občanov a podniky ministerstvom pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len “MIRRI SR”). Cieľom je umožniť občanom a podnikateľom, aby rýchlo a jednoducho administratívne vyriešili takéto životné situácie na jednom mieste.

Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

V priamej súvislosti s reformou 1 tohto komponentu (Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií) táto investícia pozostáva z nasadenia integrovaných eGovernment riešení v prípade 16 prioritných životných situácií. Riešenia sa vypracujú pomocou spoločnej platformy IT nástrojov potrebných na vybudovanie a poskytovanie zrozumiteľných a používateľsky ústretových digitálnych služieb zahŕňajúcich postup ucelenej životnej situácie.

Reforma 2: Centrálny manažment IT zdrojov

V rámci tejto reformy sa zavedie centrálna platforma obstarávania na nákup a využívanie IT zdrojov. Tieto zdroje sa následne sprístupnia na rozvoj informačných systémov vo verejnej správe s celkovým cieľom skrátiť čas a znížiť náklady na takýto rozvoj.

Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy

Touto investíciou sa skráti trvanie vybavenia verejných služieb optimalizáciou a automatizáciou administratívnych postupov. Vďaka investícii dôjde k transformácii 42 úsekov verejnej správy spustením plne funkčnej digitalizovanej podpory

Aktualizované 21. júla 2022